Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE FIRMA GeSe-GMBH VOOR ONDERNEMERS - Geldig vanaf 09.10.2020

1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van de firma GeSe-GmbH. Algemene voorwaarden van onze klanten kunnen alleen met onze schriftelijke toestemming deel uitmaken van een overeenkomst. Latere wijzigingen van een opdracht, nevenrestricties, of eventuele garanties zijn, zonder onze schriftelijke bevestiging, niet geldig. Reparatie- en servicewerkzaamheden worden uitgevoerd volgens eigen verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden en apart afgerekend.

2. De aanbiedingen op internet vormen een niet-bindende uitnodiging aan u om goederen te kopen. Na het invoeren van uw gegevens en het klikken op de bestelknop "Tegen betaling verkrijgen", doet u een bindende aanvraag voor het afsluiten van een ​​koopovereenkomst. U kunt een bindende bestelling ook verzenden per telefoon of fax. De onmiddellijke toezending, per e-mail of fax, van de ontvangstbevestiging van uw bestelling betekent nog niet dat de aanvraag wordt geaccepteerd. Wij hebben het recht om voor het accepteren van uw bestelling een termijn van 20 dagen na ontvangst van de bestelling aan te houden. Blijft reactie binnen bovengenoemde periode uit, dan kan uw bestelling als afgewezen worden beschouwd. Dat wil zeggen, dat u dan niet langer meer gebonden bent aan uw bestelling. In het geval van een telefonische bestelling, geldt het koopcontract alleen als gesloten als we uw bestelling onmiddellijk accepteren. Bij door gegevensuitwisseling geplaatste bestellingen gelden door de klant opgegeven prijzen als niet verzonden. Worden ons, na het sluiten van de koopovereenkomst, feiten bekend, die aanleiding geven tot twijfel over de kredietwaardigheid van de klant, of treedt een aanzienlijke verslechtering op in de financiële omstandigheden van de klant, wat ervoor zou kunnen zorgen dat de betaling van onze levering in gevaar komt, dan hebben wij het recht om ons uit de overeenkomst terug te trekken, als de aankoopprijs niet vooraf wordt betaald, of als er geen garanties voor het betalen van de aankoopprijs worden afgegeven.

3. De vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, maar zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om bestellingen van klanten in delen te leveren. In het geval van leveringsbelemmeringen die buiten onze verantwoordelijkheid vallen (bedrijfsstoringen, oorlog, invoerverbod, overmacht, arbeidsconflicten), hebben wij het recht om ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken, of de leveringsdatum op gepaste wijze in de toekomst vooruit te schuiven, zonder dat de klant hieruit compensatieclaims kan afleiden.

4. Komt de zending beschadigd bij de ontvanger aan, dan moet dit onmiddellijk op de vrachtbrief van het verzendbedrijf (pakketdienst, expediteur, enz.) worden genoteerd. Klachten op een later moment zijn niet mogelijk. Is de verpakking ongeschonden en de inhoud beschadigd, of komen de hoeveelheden van de levering niet overeen met de verzenddocumenten, dan moet door de vervoerder binnen 6 dagen een schaderapport worden opgesteld. Dat moet onmiddellijk, samen met een opdrachtverklaring en de vrachtbrief, per post aan ons worden toegezonden, zodat wij de schade kunnen registreren en verwerken.

5. Met uitsluiting van alle andere garantieaanspraken en schadevorderingen, bieden wij, naar eigen goeddunken, reparatie of vervanging aan. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan heeft de koper, naar keuze, het recht om de overeenkomst te herroepen, of een overeenkomstige vermindering van de aankoopprijs te eisen. Verdere aanspraken van de koper, op welke juridische grondslag dan ook, zijn uitgesloten, tenzij hieronder anders vermeld. De firma GeSe-GmbH is met name niet aansprakelijk voor schade die niet is opgetreden aan het geleverde artikel zelf, voor gederfde winst, of voor andere financiële gevolgen voor de koper. Wettelijke aansprakelijkheid (productaansprakelijkheid) en aansprakelijkheid voor opzet of grove nalatigheid blijven onveranderd gehandhaafd. Verder is onze aansprakelijkheid voor het schenden van contractuele verplichtingen in alle mogelijke vormen en voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van verplichtingen bij contractonderhandelingen, beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid.

6. Het verzenden van de goederen gebeurt door een door ons aan te stellen contractspartij. Voor bestellingen met een waarde van minder dan € 75,00 exclusief BTW wordt, per bestelling, een vast bedrag aan verzendkosten in rekening gebracht. Voor eventuele nalevering worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

7. We gaan ervan uit dat betalingen worden voldaan volgens de betalingsvoorwaarden, zoals deze op onze facturen staan vermeld. Bij overschrijden van de betalingstermijn moet vertragingsrente betaald worden, overeenkomstig § 288 lid 2 BGB, plus de door ons gemaakte kosten. Het claimen van een hoger schadebedrag als gevolg van betalingsachterstand blijft voorbehouden. Verrekening van onze vorderingen is alleen toegestaan met vorderingen die door ons erkend worden, of juridisch bindend zijn.

Betalingsvoorwaarden Creditcardbetaling. De creditcard wordt op de dag van de bestelling belast. De servicedatum komt overeen met de datum van de factuur en afleverbon. Het besteladres komt overeen met de ontvanger van de service. We verwijzen naar onze algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensbescherming, die u kunt vinden op http://www.gese-gmbh.de. We hebben speciaal verwezen naar onze algemene voorwaarden. Bij retourzendingen behouden wij 20% van de waarde van de goederen voor administratiekosten. De terugbetaling wordt gedaan als een krediet op de creditcard. De goederen blijven eigendom van Gese GmbH, Gewerbegebiet, 06682 Teuchern totdat alle vorderingen volledig zijn betaald.

8. Er bestaat geen wettelijk herroepingsrecht voor ondernemers. Een contractueel herroepingsrecht wordt niet verleend. Worden goederen, in individuele gevallen, door GeSe-GmbH, uit coulance teruggenomen, dan ontvangt u een retournummer voor de goederen. Terugzenden moet in elk geval franco huis worden gedaan en binnen 30 dagen na goedkeuring plaatsvinden. Kosten worden ingehouden voor ontbrekende of beschadigde verpakking en onderdelen. Als bijdrage in de extra administratiekosten, wordt een aftrek van 20% van de waarde van de goederen, met een minimum van €10 excl. BTW, overeengekomen.

9. Kostenramingen voor reparaties worden berekend met een forfaitair bedrag, als de opdracht voor de reparatie niet wordt verleend. Het forfaitair bedrag wordt bepaald door de gemaakte kosten. Wordt niet gereageerd op een herinnering met betrekking tot de kostenraming, dan berekent de firma GeSe-GmbH opslagkosten, per dag en per apparaat, van €1,50 excl. BTW. Voor retourneren van een niet gerepareerd apparaat berekent de firma GeSe-GmbH, naast forfaitaire portokosten, ook forfaitaire administratiekosten.

10. Voor het omzetten van een betaalde dienstverlening in een garantie van de fabrikant, door aanvullende afgifte van de daarvoor benodigde documenten, brengt de firma GeSe-GmbH verwerkingskosten in rekening van €15,00 excl. BTW.

11. De firma Gese-GmbH blijft eigenaar van de geleverde goederen, tot het moment van betaling van de volledige vordering door de klant en de vereffening van het hieruit voortkomende saldo door de klant vanaf een lopende rekening. De klant draagt reeds hierbij alle door de verkoop van de goederen verkregen vorderingen op zijn klanten, inclusief alle bijkomende claims, over aan de firma GeSe-GmbH. Zolang de klant zijn verplichtingen ten opzichte van de firma GeSe-GmbH nakomt, behoudt hij zelf het recht om de vorderingen op te eisen. Geraakt hij in betalingsachterstand, dan zal hij, op verzoek van de firma Gese-GmbH, stoppen met het innen van betalingen, aan zijn klanten melden dat het recht van vordering is overgedragen aan de firma Gese-GmbH, en de firma Gese-GmbH op de hoogte stellen van alle vorderingen op klanten, gespecificeerd naar naam van de klant, verkochte goederen, betalingsvoorwaarden en het bedrag van de openstaande vorderingen. De firma GeSe-GmbH heeft het recht om, als de klant dit nalaat, op zijn beurt de klanten, voor zover bekend, te informeren over de overdracht van de vordering. Overschrijdt de te realiseren waarde van de door de firma Gese-GmbH verlangde zekerheden de waarde van de te garanderen vorderingen met meer dan 20%, dan zal de firma Gese-GmbH, op verzoek van de klant, garanties - in omvang te bepalen door de firma Gese-GmbH - deblokkeren, waarin de zekerheden de te garanderen vorderingen met meer dan 20% overschrijden. De koper heeft geen recht om op andere manieren te beschikken over de voorbehouden goederen. In geval van derdenbeslag of beslaglegging op de voorbehouden goederen, moet de koper wijzen op het eigendomsrecht van de firma GeSe-GmbH. In geval van dergelijke maatregelen moet hij de firma GeSe-GmbH onmiddellijk op de hoogte stellen, op eigen kosten de firma GeSe-GmbH voorzien van de voor interventie vereiste documenten en verklaringen afleggen. De koper is verplicht om de voorbehouden goederen afdoende te verzekeren tegen alle gebruikelijke risico's, met name tegen brand, inbraak en waterschade, ze met zorg te behandelen en op de juiste wijze op te slaan. Komt de koper zijn betalingsverplichtingen aan de firma Gese-GmbH niet punctueel na, of worden de firma Gese-GmbH omstandigheden bekend die twijfel rechtvaardigen over de solvabiliteit van de koper, of de bereidheid van de koper om te betalen, dan heeft de firma Gese-GmbH het recht om de voorbehouden goederen tot het moment van betaling terug te nemen. Staat de koper als handelaar geregistreerd in het handelsregister of is de overeenkomst om andere redenen niet onderworpen aan de bepalingen van de Afbetalingswet, dan geldt terugname van de goederen niet als terugtrekken uit het contract.

12. Full-service dienstverlening en de omvang ervan worden geregeld in de meest actuele versie van onze serviceovereenkomst. Bij een aanvraag voor een full-service dienstverlening ontvangt de koper de serviceovereenkomst inclusief de registratiegegevens van de gekochte machines. Een afzonderlijke bevestiging van de overeenkomst door de koper is niet nodig. De overdracht van de machines is afhankelijk van de financiering en dus van de eigendomsverhoudingen.

13. Het herroepingsrecht voor consumenten, in de zin van § 13 BGB, geeft – voor zover de koper een consument is - een wettelijk recht op herroeping van veertien dagen. Een consument is een natuurlijke persoon, die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die noch commercieel zijn, noch als zelfstandige beroepsuitoefening aangemerkt kunnen worden.

14. Voor alle bij ons geplaatste bestellingen geldt uitsluitend het Duitse recht. Als plaats van uitvoering en plaats van jurisdictie voor alle rechten en verplichtingen, die voortvloeien uit de leveringsovereenkomst, geldt - voor zover toegestaan - Weißenfels.

 

%MCEPASTEBIN%

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE FIRMA Gese-GMBH VOOR CONSUMENTEN - Geldig vanaf 09.10.2020

1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van de firma GeSe-GmbH. Latere wijzigingen van een opdracht, nevenrestricties, of eventuele garanties zijn, zonder onze schriftelijke bevestiging, niet geldig. Reparatie- en servicewerkzaamheden worden uitgevoerd volgens eigen verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden en apart afgerekend.

2. De aanbiedingen op internet vormen een niet-bindende uitnodiging aan u om goederen te kopen. Na het invoeren van uw gegevens en het klikken op de bestelknop "Tegen betaling verkrijgen", doet u een bindende aanvraag voor het afsluiten van een ​​koopovereenkomst. U kunt een bindende bestelling ook verzenden per telefoon of fax. De onmiddellijke toezending, per e-mail of fax, van de ontvangstbevestiging van uw bestelling betekent nog niet dat de aanvraag wordt geaccepteerd. Wij hebben het recht om voor het accepteren van uw bestelling een termijn van 20 dagen na ontvangst van de bestelling aan te houden. Blijft reactie binnen bovengenoemde periode uit, dan kan uw bestelling als afgewezen worden beschouwd. Dat wil zeggen, dat u dan niet langer meer gebonden bent aan uw bestelling. In het geval van een telefonische bestelling, geldt het koopcontract alleen als gesloten, als we uw bestelling onmiddellijk accepteren. Bij door gegevensuitwisseling geplaatste bestellingen gelden door de klant opgegeven prijzen als niet verzonden. Worden ons, na het sluiten van de koopovereenkomst, feiten bekend, die aanleiding geven tot twijfel over de kredietwaardigheid van de klant, of treedt een aanzienlijke verslechtering op in de financiële omstandigheden van de klant, wat ervoor zou kunnen zorgen dat de betaling van onze levering in gevaar komt, dan hebben wij het recht om ons uit de overeenkomst terug te trekken, als de aankoopprijs niet vooraf wordt betaald, of als er geen garanties voor het betalen van de aankoopprijs worden afgegeven.

3. De vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, maar zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om bestellingen van klanten in delen te leveren. In het geval van leveringsbelemmeringen die buiten onze verantwoordelijkheid vallen (bedrijfsstoringen, oorlog, invoerverbod, overmacht, arbeidsconflicten), hebben wij het recht om ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken, of de leveringsdatum op gepaste wijze in de toekomst vooruit te schuiven, zonder dat de klant hieruit compensatieclaims kan afleiden.

4. Komt de zending beschadigd bij de ontvanger aan, dan moet hierover onmiddellijk bij het verzendbedrijf (pakketdienst, expediteur, enz.) gereclameerd worden, door aanname van de goederen te weigeren. Is de verpakking ongeschonden en de inhoud beschadigd, of komen de hoeveelheden van de levering niet overeen met de verzenddocumenten, dan moet dit binnen 6 dagen worden gemeld.

5. In geval van gebreken, moet ons de mogelijkheid worden gegeven om de goederen te inspecteren. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan heeft de koper, naar keuze, het recht om de overeenkomst te herroepen, of een overeenkomstige vermindering van de aankoopprijs te eisen.

6. De firma GeSe-GmbH is niet aansprakelijk voor schade die niet is opgetreden aan het geleverde artikel zelf. Wettelijke aansprakelijkheid (zoals productaansprakelijkheid) en aansprakelijkheid voor opzet of grove nalatigheid, blijven onveranderd gehandhaafd. Verder is onze aansprakelijkheid voor het schenden van contractuele verplichtingen in alle mogelijke vormen en voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van verplichtingen bij contractonderhandelingen, beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid.

7. Het verzenden van de goederen gebeurt door een door ons aan te stellen contractspartij. Voor bestellingen met een waarde van minder dan € 75,00 exclusief BTW wordt, per bestelling, een vast bedrag aan verzendkosten in rekening gebracht. Voor eventuele nalevering worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

8. We gaan ervan uit, dat betalingen worden voldaan volgens de betalingsvoorwaarden zoals die op onze facturen staan vermeld. Bij overschrijden van de betalingstermijn moet vertragingsrente betaald worden, overeenkomstig § 288 lid 2 BGB, plus de door ons gemaakte kosten. Het claimen van een hoger schadebedrag als gevolg van betalingsachterstand blijft voorbehouden. Verrekening van onze vorderingen is alleen toegestaan met vorderingen die door ons erkend worden, of juridisch bindend zijn.

Betalingsvoorwaarden Creditcardbetaling. De creditcard wordt op de dag van de bestelling belast. De servicedatum komt overeen met de datum van de factuur en afleverbon. Het besteladres komt overeen met de ontvanger van de service. We verwijzen naar onze algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensbescherming, die u kunt vinden op http://www.gese-gmbh.de. We hebben speciaal verwezen naar onze algemene voorwaarden. Bij retourzendingen behouden wij 20% van de waarde van de goederen voor administratiekosten. De terugbetaling wordt gedaan als een krediet op de creditcard. De goederen blijven eigendom van Gese GmbH, Gewerbegebiet, 06682 Teuchern totdat alle vorderingen volledig zijn betaald.

9. Kostenramingen voor reparaties worden berekend met een forfaitair bedrag, als de opdracht voor de reparatie niet wordt verleend. Het forfaitair bedrag wordt bepaald door de gemaakte kosten. Wordt niet gereageerd op een herinnering met betrekking tot de kostenraming, dan berekent de firma GeSe-GmbH opslagkosten, per dag en per apparaat, van 1,50 Euro excl. BTW. Voor retourneren van een niet gerepareerd apparaat berekent de firma GeSe-GmbH, naast forfaitaire portokosten, ook forfaitaire administratiekosten.

10. Voor het omzetten van een betaalde dienstverlening in een garantie van de fabrikant, door aanvullende afgifte van de daarvoor benodigde documenten, brengt de firma GeSe-GmbH verwerkingskosten in rekening van €15,00 excl. BTW.

11. De firma Gese-GmbH blijft eigenaar van de geleverde goederen, tot het moment van betaling van de volledige vordering door de klant. De klant draagt reeds hierbij alle door de verkoop van de goederen verkregen vorderingen op zijn klanten over aan de firma GeSe-GmbH.

12. Voor alle bij ons geplaatste bestellingen geldt uitsluitend het Duitse recht.

13. Informatie over consumentenbemiddeling overeenkomstig § 36 VSBG.

 

De firma GeSe-GmbH is niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

14. Herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen, zonder opgaaf van redenen, deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde persoon, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

 

Teneinde uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

 

Gese GmbH,

- vertegenwoordigd door de algemeen directeur, Mike Suske,

Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,

06682 Teuchern,

Tel. 034445 22444,

Fax. 034445 22666,

E-mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

 

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax, of e-mail) op de hoogte brengen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

 

Voor naleving van de herroepingstermijn volstaat het, dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen ven een herroeping

 

Als u deze overeenkomst herroept, dan zijn wij verplicht om alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan de door ons aangeboden, meest gunstige, standaardlevering) onmiddellijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de melding van uw herroeping van deze overeenkomst ons heeft bereikt, aan u terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als dat door u bij de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen. In geen geval worden u voor terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren, tot het moment dat we de goederen weer in ons bezit hebben, of (afhankelijk van wat het eerst plaatsheeft) totdat u heeft aangetoond dat u de goederen weer heeft teruggestuurd. U moet de goederen onmiddellijk, maar in elk geval binnen veertien dagen na de dag dat u ons op de hoogte brengt van het herroepen van deze overeenkomst, aan ons terugsturen of teruggeven. U voldoet aan deze termijnverplichting, als u de goederen verzendt vóór afloop van de termijn van veertien dagen. U draagt ​​de kosten voor het terugzenden van de goederen. Voor een mogelijk waardeverlies van de goederen hoeft u alleen maar te betalen, als dit waardeverlies is ontstaan door een niet als noodzakelijk aan te tonen controle van de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

 

Standaard-Herroepingsformulier

 

Aan GeSe-GmbH,

- vertegenwoordigd door de algemeen directeur, Mike Suske,

Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,

06682 Teuchern,

Tel. 034445 22444,

Fax. 034445 22666,

E-mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

 

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de volgende goederen (*)

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij schriftelijke melding)

Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.