Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GeSe-GMBH VŮČI PODNIKATELŮM – Platné od 09.10.2020

1. Následující podmínky platí pro všechny dodávky společnosti GeSe-GmbH. Všeobecné obchodní podmínky našich zákazníků jsou pouze součástí naší smlouvy pouze s naším písemným souhlasem. Dodatečné změny objednávek, vedlejší omezení nebo jakékoliv deklarace jsou bez našeho písemného potvrzení neúčinné. Služby servisu a oprav jsou poskytovány a účtovány na základě našich vlastních podmínek prodeje, dodání a platby.

2. Nabídky na internetu jsou nezávaznou pozvánkou pro Vás k nákupu zboží. Po zadání Vašich údajů a kliknutí na tlačítko objednávky „zpoplatněný nákup“ zadáte závazný návrh k uzavření kupní smlouvy. Závaznou objednávku můžete rovněž zadat telefonicky nebo faxem. Obratem doručené potvrzení o přijetí objednávky e-mailem nebo faxem nepředstavuje přijetí nákupní nabídky. Vaši nabídku jsme oprávněni přijmout do 20 dnů od obdržení nabídky. Po marném uplynutí výše uvedené lhůty se Vaše nabídka považuje za zamítnutou, resp. nejste již Vaší objednávkou vázáni. V případě telefonické objednávky je kupní smlouva uzavřena pouze tehdy, pokud Vaši objednávku okamžitě přijmeme. V případě zprostředkovaných objednávek formou výměny dat se specifikované ceny na straně zákazníka považují za nezaslané. Pokud nám budou po uzavření smlouvy dány ve známost skutečnosti, vedoucí k pochybnostem o bonitě zákazníka, nebo dojde v rámci poměrů aktiv zákazníka k podstatným změnám, ohrožujícím úhradu naší dodávky, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit, pokud nebude realizována zálohová platba nebo nebude poskytnuto zajištění kupní ceny.

3. Sdílené dodací lhůty jsou podle možností zachovány, avšak jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo na částečné dodávky v rámci zákaznických objednávek. V případě výskytu překážek v dodání, za něž neneseme odpovědnost (provozní poruchy, válka, dovozní embargo, vyšší moc, průmyslové konflikty) jsme oprávněni vhodným způsobem odložit termín dodání pro celou smlouvu nebo její část, aniž by byl zákazník oprávněn vyvozovat nároky na odškodnění.

4. Pokud zásilka k příjemci dorazí poškozená, musí příjemce tuto skutečnost ihned zaznamenat na přepravním listu (zásilková služba, spedice atd.). Pozdější reklamace nejsou možné. Pokud je obal v pořádku a je poškozen obsah, nebo pokud množství v dodávce nesouhlasí s přepravními doklady, musí si příjemce od dopravce nechat do 6 dnů vystavit zápis o skutkovém zjištění. Tento zápis nám následně musí být bez prodlení písemně zaslán spolu s prohlášením o postoupení a nákladním listem, abychom mohli poškození zaregistrovat a zpracovat.

5. S vyloučením všech ostatních záruk a nároků na náhradu škody poskytujeme služby oprav nebo výměny na základě našeho vlastního uvážení. Pokud selže oprava závady nebo dojde k chybě náhradního dodání, má kupující právo dle svého uvážení odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřené snížení kupní ceny. Jakékoliv další nároky kupujícího jsou bez ohledu na jakékoli právní důvody vyloučeny, pokud není uvedeno jinak. Společnost GeSe-GmbH neodpovídá zejména za škody, k nimž nedošlo na samotném předmětu dodávky, za ztrátu na zisku nebo jiného majetku kupujícího. Právní nároky ze záruk (odpovědnost za produkt) a odpovědnost za úmysl či hrubou nedbalost tímto nejsou dotčeny. Naše odpovědnost za porušení smluvních povinností všeho druhu a za škody plynoucí z porušení povinností při jednáních o smlouvách je navíc omezena na případy úmyslného jednání či hrubé nedbalosti.

6. Zboží je dodáváno smluvním přepravcem podle našeho výběru. U objednávek s hodnotou objednávky nižší než 75,00 eur bez DPH se za přepravu objednávky účtuje jako náklad na dopravu paušální částka, u dalších dodávek pak není žádná další nákladová položka účtována.

7. Realizaci plateb očekáváme v souladu s platebními podmínkami, které jsou uvedeny na našich fakturách. V případě překročení lhůty splatnosti musí být zaplaceny úroky z prodlení podle § 288 odst. 2 BGB plus dodatečné náklady, které nám vznikly. Uplatnění vyšší škody v důsledku zpožděné platby zůstává vyhrazeno. Kompenzace vůči našim pohledávkám je přípustná pouze u námi uznaných či právně závazných pohledávek.

8. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy pro podnikatele neexistuje. Smluvní právo na odstoupení od smlouvy se neposkytuje. Na základě uvážení společnosti GeSe-GmbH obdržíte z dobré vůle v jednotlivých případech akceptovaného vrácení zboží číslo pro vrácení zboží. Vrácení se musí uskutečnit v každém případě. Vrácení musí být provedeno do 30 dnů od jeho schválení. Odpočet se provádí za chybějící nebo poškozené obaly a náhradní díly. Za příspěvek k dodatečným administrativním nákladům se považuje sjednaný odpočet 20 % hodnoty zboží, avšak minimálně 10 euro plus DPH.

9. Odhady nákladů pro opravy se účtují s poplatkem, pokud není zadán požadavek na opravu. Výše poplatku závisí na vynaložených nákladech. Pokud nedojde k reakci na upomínku k odhadu nákladů, uplatní společnost GeSe-GmbH poplatek za uložení za den na přístroj ve výši 1,50 Euro+ DPH. Za vrácení neopravených přístrojů účtuje společnost GeSe-GmbH vedle poplatku za poštovné také manipulační poplatek.

10. Za přechod ze zpoplatněné služby do záruky výrobce dodatečným doložením potřebné dokumentace účtuje společnost GeSe-GmbH poplatek za zpracování ve výši 15,00 eur plus DPH.

11. Společnost GeSe-GmbH si vyhrazuje vlastnictví dodaného zboží až do okamžiku zaplacení celé pohledávky vůči zákazníkovi a vypořádání z tohoto plynoucího zůstatku na úkor zůstatku zákazníka z běžného účtu. Zákazník tímto postupuje společnosti GeSe GmbH veškeré nároky vůči svým zákazníkům včetně všech vedlejších pohledávek z jakéhokoli prodeje zboží. Dokud zákazník plní své závazky vůči společnosti GeSe-GmbH, je zákazník oprávněn uplatňovat nároky sám. Pokud je v prodlení s platbou, ukončí na žádost GeSe-GmbH inkaso, oznámí postoupení pohledávky společnosti GeSe-GmbH zákazníkovi a společnosti GeSe-GmbH pohledávky zákazníka, specifikované jménem zákazníka, prodaným zboží, platebními podmínkami a výší neuhrazených pohledávek. Společnost GeSe-GmbH je v případě prodlení zákazníka oprávněna, také z její strany zákazníkovi, je-li znám, oznámit postoupení pohledávky. Pokud realizovatelná hodnota, kterou stanovila společnost GeSe-GmbH překročí stanovené záruky hodnoty zajištěné pohledávky o více než 20 %, uvolní společnost GeSe-GmbH na žádost zákazníka záruky podle výběru společnosti GeSe-GmbH v rozsahu, v jakém záruky zajištěné pohledávky převyšují o více než 20 %. Kupující nemá nárok na další dispozice týkající se vyhrazeného zboží. V případě zadržení nebo zabavení vyhrazeného zboží musí kupující na tuto skutečnost společnost GeSe-GmbH upozornit. Musí společnosti GeSe-GmbH neprodleně avizovat realizaci příslušných opatření a na své náklady postoupit společnosti GeSe-GmbH potřebnou dokumentaci za účelem intervence a učinit prohlášení. Kupující je povinen vyhrazené zboží přiměřeně pojistit proti všem obvyklým rizikům, zejména proti požáru, vloupání a vodním haváriím, zacházet s ním opatrně a správně je skladovat. Pokud kupující nesplní své platební závazky vůči společnosti GeSe-GmbH včas, nebo pokud budou společnosti GeSe-GmbH dány ve známost jakékoliv okolnosti, odůvodňující pochybnosti o platební schopnosti kupujícího nebo jeho ochotě platit, je společnost GeSe-GmbH oprávněna vzít si zpět vyhrazené zboží až do okamžiku uhrazení jeho kupní ceny. Pokud je kupující zapsán v obchodním rejstříku jako obchodník, nebo pokud smlouva z jiných důvodů nepodléhá ustanovením zákona o zpětném odkupu, není zpětvzetí vyhrazeného zboží považováno za odstoupení od smlouvy.

12. Úplné servisní služby a jejich rozsah se řídí nejaktuálnější verzí naší smlouvy o poskytování úplných servisních služeb. V případě objednávky plného servisu obdrží kupující dohodu o rozsahu služeb včetně registračních údajů nabytých strojů. Separátní potvrzení dohody kupujícím není nutné. Postoupení strojů závisí na financování a vlastnictví. Postoupení strojů závisí na financování a vlastnictví.

13. Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele ve smyslu § 13 BGB
Je-li kupujícím spotřebitel, přísluší mu zákonné právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uskutečňuje právní úkon k účelům, které nelze přičíst ani jeho komerční ani nezávislé odborné činnosti.

14. Pro veškeré objednávky, které u nás byly zadány, platí výhradně německé právo, místem plnění a místem soudní příslušnosti pro všechna práva a povinnosti vyplývající z dodavatelské smlouvy je, pokud je to přípustné, Weißenfels.

%MCEPASTEBIN%

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GeSe-GMBH VŮČI SPOTŘEBITELŮM – Platné od 09.10.2020

1. Následující podmínky platí pro všechny dodávky společnosti GeSe-GmbH. Dodatečné změny objednávek, vedlejší omezení nebo jakékoliv deklarace jsou bez našeho písemného potvrzení neúčinné. Služby servisu a oprav jsou poskytovány a účtovány na základě našich vlastních podmínek prodeje, dodání a platby.

2. Nabídky na internetu jsou nezávaznou pozvánkou pro Vás k nákupu zboží. Po zadání Vašich údajů a kliknutí na tlačítko objednávky „zpoplatněný nákup“ zadáte závazný návrh k uzavření kupní smlouvy. Závaznou objednávku můžete rovněž zadat telefonicky nebo faxem. Obratem doručené potvrzení o přijetí objednávky e-mailem nebo faxem nepředstavuje přijetí nákupní nabídky. Vaši nabídku jsme oprávněni přijmout do 20 dnů od obdržení nabídky. Po marném uplynutí výše uvedené lhůty se Vaše nabídka považuje za zamítnutou, resp. nejste již Vaší objednávkou vázáni. V případě telefonické objednávky je kupní smlouva uzavřena pouze tehdy, pokud Vaši objednávku okamžitě přijmeme. V případě zprostředkovaných objednávek formou výměny dat se specifikované ceny na straně zákazníka považují za nezaslané. Pokud nám budou po uzavření smlouvy dány ve známost skutečnosti, vedoucí k pochybnostem o bonitě zákazníka, nebo dojde v rámci poměrů aktiv zákazníka k podstatným změnám, ohrožujícím úhradu naší dodávky, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit, pokud nebude realizována zálohová platba nebo nebude poskytnuto zajištění kupní ceny.

3. Sdílené dodací lhůty jsou podle možností zachovány, avšak jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo na částečné dodávky v rámci zákaznických objednávek. V případě výskytu překážek v dodání, za něž neneseme odpovědnost (provozní poruchy, válka, dovozní embargo, vyšší moc, průmyslové konflikty) jsme oprávněni vhodným způsobem odložit termín dodání pro celou smlouvu nebo její část, aniž by byl zákazník oprávněn vyvozovat nároky na odškodnění.

4. Pokud zásilka k příjemci dorazí poškozená, musí příjemce tuto skutečnost ihned reklamovat listu (zásilková služba, spedice atd.) odmítnutím přijetí zásilky. Pokud je obal v pořádku a je poškozen obsah, nebo pokud množství v dodávce nesouhlasí s přepravními doklady, musí příjemce tuto skutečnost oznámit do 6 dnů.

5. V případě závad nám musí být zboží předáno za účelem realizace kontroly. Pokud selže oprava závady nebo dojde k chybě náhradního dodání, má kupující právo dle svého uvážení odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřené snížení kupní ceny.

6. Pokud oprava či výměna výměny selhaly, je kupující oprávněn dle svého výběru odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající snížení kupní ceny. Právní nároky ze záruk (jako odpovědnost za produkt) a odpovědnost za úmysl či hrubou nedbalost tímto nejsou dotčeny. Naše odpovědnost za porušení smluvních povinností všeho druhu a za škody plynoucí z porušení povinností při jednáních o smlouvách je navíc omezena na případy úmyslného jednání či hrubé nedbalosti.

7. Zboží je dodáváno smluvním přepravcem podle našeho výběru. U objednávek s hodnotou objednávky nižší než 75,00 eur bez DPH se za přepravu objednávky účtuje jako náklad na dopravu paušální částka, u dalších dodávek pak není žádná další nákladová položka účtována.

8. Realizaci plateb očekáváme v souladu s platebními podmínkami, které jsou uvedeny na našich fakturách. V případě překročení lhůty splatnosti musí být zaplaceny úroky z prodlení podle § 288 odst. 1 BGB plus dodatečné náklady, které nám vznikly. Uplatnění vyšší škody v důsledku zpožděné platby zůstává vyhrazeno. Kompenzace vůči našim pohledávkám je přípustná pouze u námi uznaných či právně závazných pohledávek.

9. Odhady nákladů pro opravy se účtují s poplatkem, pokud není zadán požadavek na opravu. Výše poplatku závisí na vynaložených nákladech. Pokud nedojde k reakci na upomínku k odhadu nákladů, uplatní společnost GeSe-GmbH poplatek za uložení za den na přístroj ve výši 1,50 Euro+ DPH. Za vrácení neopravených přístrojů účtuje společnost GeSe-GmbH vedle poplatku za poštovné také manipulační poplatek.

10. Za přechod ze zpoplatněné služby do záruky výrobce dodatečným doložením potřebné dokumentace účtuje společnost GeSe-GmbH poplatek za zpracování ve výši 15,00 eur plus DPH.

11. Společnost GeSe GmbH si vyhrazuje vlastnictví dodaného zboží až do zaplacení celé pohledávky vůči zákazníkovi. Zákazník tímto postupuje veškeré nároky plynoucí z prodeje zboží společnosti GeSe-GmbH.

12. Pro veškeré objednávky, které u nás byly zadány, platí výhradně německé právo.

13. Informace o spotřebitelské arbitráži podle § 36 VSBG

Společnost GeSe-GmbH není ochotna účastnit se řízení o urovnání sporů před rozhodčím orgánem pro spotřebitele.

14. Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, která není přepravcem, obdrželi zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte

Společnost GeSe-GmbH,
zastoupená jednatelem Mike Suske,
Průmyslová zóna 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel. 034445 22444,
Fax. 034445 22666,
E-mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

nás o svém rozhodnutí o odstoupení od konkrétní smlouvy informovat prostřednictvím jednoznačného vyjádření (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se však nevyžaduje.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, pokud nám zašlete vyjádření o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím stanovené lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, bezodkladně Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (vyjma dodatečných nákladů, plynoucích z Vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnějšího standardního doručení, které nabízíme) a to nejpozději do čtrnácti dnů od data, kdy nám bude doručeno oznámení o Vašem odstoupení od konkrétní smlouvy. V případě tohoto vrácení platby užíváme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud nebude dohodnuto jinak; za tuto vrácenou platbu Vám v žádném případě nebudou účtovány poplatky. Vrácení platby jsme oprávněni odmítnout až do okamžiku vrácení zboží, nebo dokud nebude z Vaší strany poskytnut důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musí být vráceno či předáno neprodleně a v každém případě do 14 dnů od data Vašeho oznámení o odstoupení od konkrétní smlouvy. Lhůta je splněna, pokud zboží odešlete před uplynutím 14 denní lhůty. Nesete náklady na vrácení zboží. Musíte zaplatit pouze za případnou ztrátu hodnoty zboží, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro posouzení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy

Společnosti GeSe-GmbH,
zastoupené jednatelem Mike Suske,
Průmyslová zóna 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel. 034445 22444,
Fax. 034445 22666,
E-mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de,


Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy o nákupu následujícího zboží (*)

Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)
Jméno (a) spotřebitele(ů)
Adresa spotřebitele (ů)
Podpis spotřebitele (ů) (pouze v případě oznámení papírovou formou)
Datum

(*) Nehodící se škrtněte.