Almindelige forretningsbetingelser

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR GeSe-GMBH OVERFOR VIRKSOMHEDER - gældende fra den 09.10.2020

1. Følgende betingelser finder anvendelse på alle leveringer fra firmaet GeSe-GmbH. Vores skriftlige samtykke er påkrævet for at vores kunders almindelige forretningsbetingelser skal udgøre en integreret del af aftalen. Eventuelle efterfølgende ændringer af en ordre, biaftaler eller eventuelle garantier er ugyldige uden vores skriftlige bekræftelse. Reparations- eller serviceydelser leveres og afregnes i henhold til vores egne salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.

2. Tilbuddene på internettet er en uforpligtende invitation til dig til at købe varer. Når du har indtastet dine oplysninger og har klikket på bestillingsknappen “Køb med pligt til at bære omkostninger”, afgiver du et bindende tilbud om at indgå en købsaftale. Du kan også afgive en bindende bestilling via telefonen eller pr. telefax. Modtagelsen af bekræftelsen på din bestilling, som sendes omgående pr. e-mail eller telefax, kan dog ikke betragtes som en accept af købstilbuddet. Vi har ret til at acceptere dit tilbud inden for 20 dage efter modtagelse af tilbuddet. Efter at førnævnte frist er udløbet uden resultat, anses dit tilbud for at være afvist, det vil sige at du ikke længere er bundet af dit tilbud. Ved en bestilling via telefonen indgås der kun en købsaftale, når vi accepterer dit tilbud med det samme. Når ordrer overføres ved dataudveksling, anses priser, som kunden har oplyst, for ikke at være sendt. Hvis vi efter købsaftalens indgåelse får kendskab til forhold, som giver anledning til at tvivle på kundens kreditværdighed, og hvis der opstår en væsentlig forværring af kundens formueforhold, som bringer betalingen af vores levering i fare, er vi berettiget til at træde tilbage fra købsaftalen, hvis købesummen ikke er betalt forud eller der ikke er stillet sikkerheder for købesummen.

3. De leveringstider, der er oplyst over for kunden, overholdes i det omfang, det er muligt, men de er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til delleveringer af kundens bestillinger. I tilfælde af problemer med for leveringen, som er uden for vores kontrol (driftsafbrydelser, krig, embargo, force majeure, arbejdskonflikter), er vi berettiget til helt eller delvist at hæve aftalen eller til at udskyde leveringstiden i en rimelig periode, uden at kunden kan gøre krav på skadeserstatning.

4. Hvis forsendelsen leveres beskadiget til modtageren, skal dette omgående reklameres over for den, som tager sig af leverancen (pakkeservice, speditionsfirma osv.) og noteres på leveringskortet. Reklamationer er ikke mulige på et senere tidspunkt. Hvis emballagen er uskadt og indholdet er beskadiget eller hvis den leverede mængde ikke er i overensstemmelse med fragtdokumenterne, skal transportøren inden for 6 dage sørge for at få udarbejdet en rapport om det. Rapporten skal omgående returneres til os med en skriftlig afståelseserklæring og fragtbrevet for at sætte os i stand til at melde og behandle skaden.

5. Vi skal reparere eller erstatte varen efter eget skøn med udelukkelse af alle andre garanti- og erstatningskrav. Hvis reparation eller levering af erstatningsvare mislykkes, har køber ret til efter eget valg at hæve aftalen eller kræve et tilsvarende afslag i købesummen. Yderligere krav fra købers side, uanset på hvilket retsgrundlag, er udelukket, medmindre andet angives nedenfor.  Firmaet GeSe-GmbH er især ikke ansvarlig for skade, som ikke er opstået på den leverede genstand, for tabt fortjeneste eller tab af køberens øvrige aktiver. Juridiske erstatningskrav (produktansvar) og ansvar for forsæt eller grov uagtsomhed berøres ikke af dette. Desuden er vores ansvar for misligholdelse af kontraktlige forpligtelser af nogen som helst art, samt for skade, der skyldes manglende overholdelse af forpligtelserne under kontraktforhandlinger, begrænset til tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

6. Forsendelse af varerne sker ved hjælp af et speditionsfirma efter vores valg. For ordrer med en ordreværdi på under 75,00 euro ekskl. moms, beregnes der pr. ordre et fast engangsbeløb for fragt; ved efterfølgende leveringer kræves der ingen omkostningsdeling.

7. Betalinger skal ske i henhold til de betalingsbetingelser, som fremgår af vores fakturaer. Hvis betalingsfristen overskrides, skal der betales morarenter i henhold til § 288 stk. 2 BGB (tysk borgerlig lovbog) med tillæg af påløbne omkostninger. Vi forbeholder os ret til fremsættelse af krav på en højere moraskade. Modregning af vores fordringer er kun tilladt med fordringer, som vi har anerkendt eller som er retskraftig fastslåede fordringer.

Betalingsbetingelser Kreditkortbetaling. Kreditkortet opkræves på bestillingsdagen. Servicedatoen svarer til datoen for fakturaen og følgesedlen. Bestillingsadressen svarer til modtageren af ​​tjenesten. Vi henviser til vores generelle vilkår og retningslinjer for databeskyttelse, som kan findes på http://www.gese-gmbh.de. Vi henviste specielt til vores vilkår og betingelser. I tilfælde af returnering tilbageholder vi 20% af værdien af ​​varerne til administrationsomkostninger. Tilbagebetalingen foretages som en kredit på kreditkortet. Varerne forbliver Gese GmbH, Gewerbegebiet, 06682 Teuchern, indtil alle fordringer er betalt fuldt ud.

8. En lovmæssig fortrydelsesret for virksomheder eksisterer ikke. Der gives ingen fortrydelsesret i henhold til aftalen. Hvis Gese-GmbH efter eget skøn i enkelte tilfælde accepterer tilbagetagelse af varer, får du et returnummer for den pågældende vare. Retursendingen skal i alle tilfælde ske frit leveret. Retursendingen skal ske inden for 30 dage efter godkendelse. Der foretages fradrag for manglende eller beskadiget emballage og reservedele. Et fradrag svarende til 20 % af varens værdi, men et minimum på 10,- euro med tillæg af moms anses for at være aftalt som bidrag til ekstra administrationsomkostninger.

9. Der opkræves et fast engangsbeløb ved omkostningsoverslag for reparationer, hvis ordren på reparation ikke afgives. Det faste engangsbeløb afhænger af den indsats, som er ydet. Hvis der ikke kommer et svar på en påmindelse om omkostningsoverslaget, opkræver firmaet GeSe-GmbH en lagringsudgift pr. dag og pr. apparat på 1,50 euro med tillæg af moms. For returlevering af et ikke-repareret apparat opkræver firmaet GeSe-GmbH foruden et fast beløb til portoomkostninger et administrationsgebyr.

10. For omregning af en tjenesteydelse med pligt til at bære omkostningerne til en garanti fra producenten ved at levere de nødvendige bilag på et senere tidspunkt, opkræver firmaet GeSe-GmbH et behandlingsgebyr på 15,00 euro med tillæg af moms.

11. Firmaet GeSe-GmbH forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil kunden har betalt alle udestående fordringer og udlignet en saldo til debet for kunden på en kontokurantkonto. Herved overdrager kunden alle krav, som han har ret til som følge af afhændelse af varerne inklusive alle subsidiære krav, til firmaet GeSe-GmbH. Så længe kunden opfylder sine forpligtelser overfor firmaet Gese-GmbH, er kunden berettiget til selv at gøre sine krav gældende. Kommer kunden i mora med betalingen, standser kunden inddragelsen på forlangende af firmaet Gese-GmbH, varsler kunden om afståelse af fordringen til firmaet Gese-GmbH og varsler firma Gese-GmbH om kundens fordring, specificeret efter kundernes navn, solgte varer, betalingsbetingelser og beløbet på alle udestående fordringer. Hvis kunden er i mora med betalingen, har firmaet Gese-GmbH også ret til at bekendtgøre afståelsen af fordringen overfor kunden, for så vidt det er bekendt. Hvis den realisable værdi af de sikkerheder, som firmaet Gese-GmbH har stillet, overstiger værdien af de fordringer, som skal sikres, med mere end 20 %, skal firmaet Gese-GmbH på forlangende af kunden frigøre sikkerheder efter firmaet Gese-GmbH’s valg, i det omfang, at sikkerhederne overstiger de fordringer, som skal sikres, med mere end 20 %. Køber har ikke ret til andre dispositioner med varer købt under ejendomsforbehold. I tilfælde af pantsættelser eller beslaglæggelse af varer købt under ejendomsforbehold, skal køber henvise til firmaet Gese-GmbH’s ejendom. Han skal omgående informere firmaet GeSe-GmbH om sådanne foranstaltninger og for egen regning overdrage firmaet GeSe-GmbH de dokumenter, som kræves til en intervention og afgivelse af erklæringer. Køber er forpligtet til inden for rimelighedens grænser at forsikre varer købt under ejendomsforbehold mod alle sædvanlige risici, især mod brand, indbrud og vandskade, at behandle dem med forsigtighed og at opmagasinere dem ordenligt. Hvis køber ikke opfylder sine betalingsforpligtelser over for firmaet Gese-GmbH til tiden eller hvis firmaet får kendskab til eventuelle forhold, som retfærdiggør tvivl om køberens betalingsevne eller vilje til at betale, har firmaet Gese-GmbH ret til at tilbagetage varerne købt under ejendomsforbehold indtil købesummen er betalt. Hvis køber er registreret som næringsdrivende i handelsregisteret eller hvis aftalen af andre årsager ikke er underlagt bestemmelserne i den tyske lov om køb på afbetaling (“Abzahlungsgesetz”), skal tilbagetagelse af varer købt under ejendomsforbehold ikke betragtes som tilbagetræden fra aftalen.

12. Fuld service-ydelser og deres omfang reguleres af den seneste version af vores aftale om ydelse af fuld service. Ved en fuld service-ordre modtager køber aftalen om ydelse af fuld service inklusive registreringsdataene for de erhvervede maskiner. En separat bekræftelse på aftalen fra købers side er ikke nødvendig. Overladelse af maskinerne er afhængigt af finansieringen og dermed af ejendomsforholdene.

13. Forbrugernes fortrydelsesret i henhold til § 13 BGB (tysk borgerlig lovbog)
Hvis køber er en forbruger, har han fjorten dage lovbestemt fortrydelsesret. Ved forbruger forstås enhver fysisk person, som indgår en retshandel i forbindelse med formål, der overvejende ikke er kommercielle eller kan tilregnes deres selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

14. På alle ordrer, som er afgivet hos os, finder udelukkende tysk lov anvendelse; i det omfang, det er tilladt, er Weißenfels opfyldelsessted og værneting for alle rettigheder og forpligtelser i henhold til leveringsaftalen.

%MCEPASTEBIN%

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR GeSe-GMBH OVERFOR FORBRUGERE - gældende fra den 09.10.2020

1. Følgende betingelser finder anvendelse på alle leveringer fra firmaet GeSe-GmbH. Eventuelle efterfølgende ændringer af en ordre, biaftaler eller eventuelle garantier er ugyldige uden vores skriftlige bekræftelse. Reparations- eller serviceydelser leveres og afregnes ved hjælp af vores egne salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.

2. Tilbuddene på internettet er en uforpligtende invitation til dig til at købe varer. Når du har indtastet dine oplysninger og har klikket på bestillingsknappen “Køb med pligt til at bære omkostninger”, afgiver du et bindende tilbud om at indgå en købsaftale. Du kan også afgive en bindende bestilling via telefonen eller pr. telefax. Modtagelsen af bekræftelsen på din bestilling, som sendes omgående pr. e-mail eller telefax, kan dog ikke betragtes som en accept af købstilbuddet. Vi har ret til at acceptere dit tilbud inden for 20 dage efter modtagelse af tilbuddet. Efter at førnævnte frist er udløbet uden resultat, anses dit tilbud for at være afvist, det vil sige at du ikke længere er bundet af dit tilbud. Ved en bestilling via telefonen indgås der kun en købsaftale, når vi accepterer dit tilbud med det samme. Når ordrer overføres ved dataudveksling, anses priser, som kunden har oplyst, for ikke at være sendt. Hvis vi efter købsaftalens indgåelse får kendskab til forhold, som giver anledning til at tvivle på kundens kreditværdighed, og hvis der opstår en væsentlig forværring af kundens formueforhold, som bringer betalingen af vores levering i fare, er vi berettiget til at træde tilbage fra købsaftalen, hvis købesummen ikke er betalt forud eller der ikke er stillet sikkerheder for købesummen.

3. De leveringstider, der er oplyst over for kunden, overholdes i det omfang, det er muligt, men de er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til delleveringer af kundens bestillinger. I tilfælde af problemer med for leveringen, som er uden for vores kontrol (driftsafbrydelser, krig, embargo, force majeure, arbejdskonflikter), er vi berettiget til helt eller delvist at hæve aftalen eller til at udskyde leveringstiden i en rimelig periode, uden at kunden kan gøre krav på skadeserstatning.

4. Hvis forsendelsen leveres beskadiget til modtageren, skal dette omgående reklameres over for den, som tager sig af leverancen (pakkeservice, speditionsfirma osv.) ved at nægte modtagelsen. Hvis emballagen er uskadt og indholdet er beskadiget eller hvis den leverede mængde ikke er i overensstemmelse med fragtdokumenterne, skal dette meddeles inden for 6 dage.

5. I tilfælde af mangler skal varerne overlades til os med henblik på kontrol. Hvis reparationen eller levering af erstatningsvare mislykkes, har køber ret til efter eget valg at hæve aftalen eller kræve et tilsvarende afslag i købesummen.

6. Firmaet GeSe-GmbH er ikke ansvarlig for skader, som ikke er opstået på den leverede genstand. Juridiske erstatningskrav (f.eks. produktansvar) og ansvar for forsæt eller grov uagtsomhed berøres ikke af dette. Desuden er vores ansvar for misligholdelse af kontraktlige forpligtelser af nogen som helst art, samt for skade, der skyldes manglende overholdelse af forpligtelserne under kontraktforhandlinger, begrænset til tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

7. Forsendelse af varerne sker ved hjælp af et speditionsfirma efter vores valg. For ordrer med en ordreværdi på under 75,00 euro ekskl. moms, beregnes der pr. ordre et engangsbeløb for fragt; ved efterfølgende leveringer kræves der ingen omkostningsdeling.

8. Betalinger skal ske i henhold til de betalingsbetingelser, som fremgår af vores fakturaer. Hvis betalingsfristen overskrides, skal der betales morarenter i henhold til § 288 stk. 1 BGB (tysk borgerlig lovbog) med tillæg af påløbne omkostninger. Vi forbeholder os ret til fremsættelse af krav på en højere moraskade. Modregning af vores fordringer er kun tilladt med fordringer, som vi har anerkendt eller som er retskraftig fastslåede fordringer.

Betalingsbetingelser Kreditkortbetaling. Kreditkortet opkræves på bestillingsdagen. Servicedatoen svarer til datoen for fakturaen og følgesedlen. Bestillingsadressen svarer til modtageren af ​​tjenesten. Vi henviser til vores generelle vilkår og retningslinjer for databeskyttelse, som kan findes på http://www.gese-gmbh.de. Vi henviste specielt til vores vilkår og betingelser. I tilfælde af returnering tilbageholder vi 20% af værdien af ​​varerne til administrationsomkostninger. Tilbagebetalingen foretages som en kredit på kreditkortet. Varerne forbliver Gese GmbH, Gewerbegebiet, 06682 Teuchern, indtil alle fordringer er betalt fuldt ud.

9. Der opkræves et fast engangsbeløb ved omkostningsoverslag for reparationer, hvis ordren på reparation ikke afgives. Det faste engangsbeløb afhænger af den indsats, som er ydet. Hvis der ikke kommer et svar på en påmindelse om omkostningsoverslaget, opkræver firmaet GeSe-GmbH en lagringsudgift pr. dag og pr. apparat på 1,50 euro med tillæg af moms. For returlevering af et ikke-repareret apparat opkræver firmaet GeSe-GmbH foruden et fast beløb til portoomkostninger et administrationsgebyr.

10. For omregning af en tjenesteydelse med pligt til at bære omkostningerne til en garanti fra producenten ved at levere de nødvendige bilag på et senere tidspunkt, opkræver firmaet GeSe-GmbH et behandlingsgebyr på 15,00 euro med tillæg af moms.

11. Firmaet GeSe-GmbH forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil kunden har betalt alle udestående fordringer. Herved overdrager kunden alle krav, som han har ret til som følge af afhændelse af varerne, til firmaet GeSe-GmbH.

12. På alle ordrer, som er afgivet hos os, finder udelukkende tysk lov anvendelse.

13. Information om tysk lov om forbrugervoldgift (i henhold til § 36 VSBG)

Firmaet GeSe-GmbH er ikke villig til at deltage i en procedure til bilæggelse af tvister for en forbrugervoldgiftsdomstol.

14. Information om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at opsige denne aftale uden angivelse af grunde inden for fjorten dage.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, du eller tredjemand, som ikke er transportøren, du har udpeget, har eller fået varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret, skal du informere os,

GeSe-GmbH,
repræsenteret ved Administrerende direktør Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tlf. 034445 22444,
Fax. 034445 22666,
E-mailadresse: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

ved hjælp af en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om din beslutning om at træde tilbage fra aftalen. Til dette formål kan du bruge vedlagte eksempel på fortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt at du sender din meddelelse om udøvelse af din fortrydelsesret inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsens retsvirkninger

Når du træder tilbage fra denne aftale, skal vi, omgående og senest inden for fjorten dage efter den dag, vi har modtaget meddelelsen om at du træder tilbage fra denne aftale, tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstraudgifter i forbindelse med at du vælger en anden leveringsmåde end den gunstigste standardlevering, vi tilbyder).  Til denne tilbagebetaling bruger vi samme betalingsmåde, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig; du skal under ingen omstændigheder betale noget i forbindelse med denne tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller indtil du har dokumenteret, at du har returneret varerne, afhængigt af, hvad der indtræder først. Du skal returnere eller udlevere varerne til os omgående og under alle omstændigheder inden for fjorten dage fra den dag, du har informeret os om at du fortryder denne aftale.  Fristen er opfyldt, når du har sendt varerne, inden fristen på 14 dage er udløbet. Du bærer omkostningerne ved returnering af varerne. Du hæfter kun for et eventuelt værditab på varerne, når dette værditab skyldes en håndtering, som ikke er nødvendig for at undersøge varens beskaffenhed, egenskaber og funktionalitet.

Eksempel på fortrydelsesformular

Til GeSe-GmbH,
repræsenteret ved Administrerende direktør Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tlf. 034445 22444,
Fax. 034445 22666,
E-mailadresse: Widerruf@GeSe-GmbH.de,


Herved fortryder jeg/vi (*) den aftale, jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*).

Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Navn på forbruger(e)
Adresse på forbruger(e)
Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun hvis meddelelsen sendes som brev)
Dato

(*) Det ikke relevante bedes overstreget.