Yleiset sopimusehdot

GeSe-GMBH -YHTIÖN YRITTÄJIÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT – voimassa 09.10.2020 alkaen

1. Seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin GeSe-GmbH-yhtiön toimituksiin. Asiakkaidemme yleisistä sopimusehdoista tulee osa sopimusta ainoastaan meidän kirjallisella suostumuksellamme. Tilaukseen myöhemmin tehdyt muutokset, lisäsopimukset tai mahdolliset lupaukset ovat pätemättömiä ilman meidän kirjallista suostumustamme. Korjaus- ja huoltopalvelut tarjotaan ja laskutetaan omien myynti-, toimitus- ja maksuehtojensa mukaisesti.

2. Internetissä olevat tarjoukset ovat sinulle osoitettuja sitomattomia kehotuksia tilata tuotteita. Kun olet syöttänyt tietosi ja napsautat painiketta ”tilaa maksuvelvollisesti”, teet sitovan tarjouksen ostosopimuksen tekemiseksi. Voit tehdä sitovan tilauksen myös puhelimitse tai telefaksilla. Tilausta välittömästi seuraava sähköpostitse tai telefaksitse lähetettävä tilauksen vastaanottovahvistus ei vielä merkitse sitä, että ostotarjouksesi on hyväksytty Meillä on oikeus hyväksyä tarjouksesi 20 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Tarjouksesi katsotaan hylätyksi, kun edellä mainittu ajanjakso on kulunut ilman, että hyväksymme sen, mikä merkitsee sitä, että tarjous ei enää sido sinua. Puhelimitse tehtävän tilauksen yhteydessä ostosopimus syntyy ainoastaan, jos hyväksymme tarjouksesi välittömästi. Sähköisesti välitettyjen tilausten kohdalla asiakkaan ilmoittamia hintoja ei katsota päteviksi. Jos tietoomme tulee ostosopimuksen tekemisen jälkeen tosiseikkoja, jotka antavat aihetta epäillä asiakkaan luottokelpoisuutta, jos asiakkaan taloudellinen tilanne heikkenee olennaisella tavalla, joka vaarantaa toimituksemme maksamisen, meillä on oikeus peruuttaa ostosopimus, jos ostohintaa ei makseta etukäteen tai ostaja ei kykene tarjoamaan vakuuksia ostohinnalle.

3. Noudatamme ilmoitettuja toimitusajankohtia mahdollisuuksien mukaan, mutta ne eivät ole sitovia. Pidätämme oikeuden toimittaa asiakkaiden tilaukset osissa. Meistä riippumattomien toimitusesteiden (koneissa tai laitoksissa tapahtuneet vauriot, sota, tuontikiellot, luonnonesteet, työtaistelutoimenpiteet) sattuessa meillä on oikeus peruuttaa sopimus kokonaan tai osittain tai siirtää toimituspäivää vastaavasti ilman, että asiakas voi esittää korvausvaatimuksia tämän johdosta.

4. Jos lähetys saapuu vaurioituneena vastaanottajan luo, tästä on ilmoitettava välittömästi tavarantoimittajalle (pakettipalvelu, huolintaliike yms.) tekemällä vastaava huomautus rahtikorttiin. Myöhemmin tehtävät valitukset eivät ole mahdollisia. Jos pakkaus on moitteettomassa kunnossa, mutta sisältö vaurioitunut tai jos toimitetun tavaran kappalemäärät eivät vastaa lähetysasiakirjojen tietoja, kuljettajan on laadittava tapahtuneesta ilmoitus 6 päivän kuluessa. Se on lähetettävä meille välittömästi kirjallisesti yhdessä luopumisilmoituksen ja rahtikirjan kanssa, jotta voimme tehdä ilmoituksen vahingosta ja ottaa sen käsittelyyn.

5. Korjaamme tuotteet tai lähetämme uudet oman valintamme mukaan kaikki muut takuu- ja vahingonkorvausvaatimukset poissulkien. Jos tuotteiden korjaaminen tai korvaaminen uusilla epäonnistuu, ostajalla on oikeus valintansa mukaan joko perua sopimus tai vaatia ostohinnan laskemista vastaavalla tavalla. Ostajan muut vaatimukset, saman tekevää millä oikeusperusteella, ovat poissuljettuja, ellei jäljempänä toisin mainita. GeSe-GmbH ei vastaa etenkään vahingoista, joita ei ole syntynyt itse toimitettuun tuotteeseen, aiheutuneesta voiton menetyksestä tai muusta ostajan omaisuudesta. Tämä ei vaikuta lakimääräiseen vastuuseen (tuotevastuu) eikä vastuuseen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Muutoin vastuumme kaikenlaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta sekä vahingoista, jotka johtuvat velvoitteiden rikkomisesta sopimusneuvotteluissa, rajoittuu tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksiin.

6. Tavaroiden lähettäminen tapahtuu valitsemamme sopimuskumppanin toimesta. Tilausten kohdalla, joiden arvo on alle 75,00 euroa ilman arvonlisäveroa, laskutamme kiinteän lähetysmaksun tilausta kohden, täydennystoimitusten kohdalla emme laskuta lähettämisestä.

7. Maksut on suoritettava laskuissamme esitettyjen maksuehtojen mukaisesti. Maksuajan ylittyessä asiakkaan on maksettava Saksan siviilioikeuslakikirjan (BGB, § 288 mom. 2) mukaiset viivästyskorot sekä meille aiheutuneet kustannukset. Pidätämme oikeuden vaatia korvausta suuremmasta viivästymisestä aiheutuneesta haitasta. Saatavien kuittaaminen meidän saataviamme vastaan on sallittua ainoastaan meidän hyväksymiemme tai laillisiksi todettujen saatavien osalta.

Maksuehdot Luottokorttimaksu. Luottokortilta veloitetaan tilauspäivänä. Palvelupäivä vastaa laskun ja lähetysluettelon päivämäärää. Tilausosoite vastaa palvelun vastaanottajaa. Viittaamme yleisiin ehtoihimme ja tietosuojaohjeisiimme, jotka ovat osoitteessa http://www.gese-gmbh.de. Viittasimme erityisesti käyttöehtoihimme. Palautusten tapauksessa pidätämme 20% tavaroiden arvosta hallintokuluihin. Takaisinmaksu suoritetaan luottokortille. Tavarat ovat Gese GmbH, Gewerbegebiet, 06682 Teuchern, omaisuutta, kunnes kaikki korvaukset on maksettu kokonaisuudessaan.

8. Yrittäjille ei ole olemassa lakimääräistä peruuttamisoikeutta. Emme myönnä sopimusperusteista peruuttamisoikeutta. Jos GeSe-GmbH yksittäistapauksissa harkintansa mukaan suostuu ottamaan vastaan tavarapalautuksia, saat tavaraa koskevan palautusnumeron. Palautuslähetys on toimitettava siten, että meille ei aiheudu kustannuksia. Palautus on tehtävä 30 päivän kuluessa suostumuksen saamisesta. Puuttuvien tai vaurioituneiden pakkausten ja varaosien osuus pidätetään korvattavasta summasta. Ylimääräisistä käsittelykuluista johtuen pidätämme 20 % tavaran arvosta, kuitenkin vähintään 10 euroa plus arvonlisävero.

9. Korjausten kustannusarvioista veloitetaan kertakorvaus, jos korjausta ei anneta toimeksi. Kertakorvauksen korkeus riippuu aiheutuneesta vaivasta. Jos asiakas ei reagoi kustannusarviota koskevaan maksumuistutukseen, GeSe-GmbH veloittaa päivää ja laitetta kohden 1,50 euron varastomaksun, johon lisätään arvonlisävero. Korjaamattoman laitteen palauttamisesta GeSe-GmbH veloittaa lähetyskustannusten lisäksi myös käsittelykulut.

10. Jos maksullinen palvelu muunnetaan valmistajan takuun piiriin kuuluvaksi palveluksi toimittamalla jälkikäteen vaadittavat tositteet, GeSe-GmbH veloittaa käsittelykulut: 15,00 euroa plus arvonlisävero.

11. GeSe-GmbH pidättää toimitettujen tavaroiden omistusoikeuden siihen saakka, kunnes asiakas on maksanut GeSe-GmbH:n saatavat kokonaisuudessaan ja tasannut näin juoksevan tilinsä saldon. Asiakas luovuttaa täten GeSe-GmbH:lle kaikki oikeudet, joita hänelle syntyy tavaran myymisen seurauksena asiakkaitaan kohtaan, välilliset oikeudet mukaan lukien. Niin kauan kuin asiakas täyttää velvollisuutensa GeSe-GmbH:ta kohtaan, asiakkaalla on oikeus hyödyntää itse oikeuksiaan. Jos hänen maksunsa GeSe-GmbH:lle viivästyvät, hänen on lopetettava GeSe-GmbH:n vaatimuksesta maksujen periminen asiakkaaltaan, informoitava asiakasta oikeuksien siirtymisestä GeSe-GmbH:lle ja annettava asiakassaatavansa GeSe-GmbH:n tiedoksi asiakkaan nimen, myytyjen tavaroiden, maksuehtojen ja saatavien määrän mukaan eriteltyinä. GeSe-GmbH:lla on oikeus asiakkaan maksukyvyttömyystilanteessa myös omasta puolestaan ilmoittaa tämän asiakkaalle – mikäli tiedossa – oikeuksien siirtymisestä. Jos GeSe-GmbH:lle annettujen vakuuksien realisoitavissa oleva arvo ylittää yli 20 %:lla niiden saatavien arvon, joista vakuudet on annettu, GeSe-GmbH vapauttaa asiakkaan pyynnöstä vakuuksia GeSe-GmbH:n valinnan mukaan siltä osin kuin vakuudet ylittävät yli 20 %:lla saatavien arvon, joista ne on annettu. Ostajalla ei ole muita oikeuksia GeSe-GmbH:n omistuksessa olevaan tavaraan. Jos GeSe-GmbH:n omistuksessa olevaa tavaraa aletaan ulosmitata tai takavarikoida, ostajan on ilmoitettava GeSe-GmbH:n olevan tavaran omistaja. Hänen on ilmoitettava tällaisista toimenpiteistä välittömästi GeSe-GmbH:lle ja toimitettava omalla kustannuksellaan GeSe-GmbH:lle asiaankuuluviin toimenpiteisiin ryhtymistä varten vaadittavat asiakirjat ja annettavat vastaavat selitykset. Ostaja on velvollinen vakuuttamaan GeSe-GmbH:n omistuksessa olevat tavarat asianmukaisesti kaikkia tavanomaisia vaaroja vastaan, erityisesti tulipalon, murron ja vesivahinkojen vaaroja vastaan, kohtelemaan niitä huolellisesti ja säilyttämään asianmukaisesti. Jos ostaja ei täytä ajallaan maksuvelvoitteitaan GeSe-GmbH:ta kohtaan tai GeSe-GmbH:n tietoon tulee olosuhteita, jotka antavat aihetta epäillä ostajan maksukykyä tai maksuhalukkuutta, GeSe-GmbH:lla on oikeus saada omistuksessaan oleva tavara takaisin, kunnes ostohinta on maksettu. Jos ostaja on kirjattu kaupparekisteriin elinkeinonharjoittajana tai sopimukseen ei jostain muusta syystä sovelleta osamaksukaupoista säädettyä lakia, tavaroiden takaisinottoa ei katsota sopimuksen purkamiseksi.

12. Täyden palvelun sopimuksen sisältö ja palveluiden laajuus määräytyvät täyden palvelun sopimuksen uusimman version mukaan. Täyden palvelun sopimuksen kyseessä ollessa ostaja saa palvelusopimuksen, johon sisältyvät ostettujen koneiden rekisteröintitiedot. Ostajan ei tarvitse vahvistaa sopimusta erikseen. Koneiden luovutus riippuu rahoituksesta ja näin siis omistussuhteista.

13. Saksan siviilioikeuslakikirjan (BGB, § 13) mukainen kuluttajia koskeva peruuttamisoikeus
Jos ostaja on kuluttaja, hänellä on lainmukainen oikeus 14 päivän peruuttamisoikeuteen. Kuluttaja on jokainen luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksia varten, jotka eivät ole pääasiassa kaupallisia tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseen liittyviä.

14. Kaikkiin meille tehtyihin tilauksiin sovelletaan ainoastaan Saksan lakia. Kaikkien toimitussopimuksesta seuraavien oikeuksien ja velvoitteiden suoritus- ja oikeuspaikka on, mikäli se on sallittua, Weißenfels.

%MCEPASTEBIN%

GeSe-GMBH -YHTIÖN KULUTTAJIA KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT – voimassa 09.10.2020 alkaen

1. Seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin GeSe-GmbH-yhtiön toimituksiin. Tilaukseen myöhemmin tehdyt muutokset, lisäsopimukset tai mahdolliset lupaukset ovat pätemättömiä ilman meidän kirjallista suostumustamme. Korjaus- ja huoltopalvelut tarjotaan ja laskutetaan omien myynti-, toimitus- ja maksuehtojensa mukaisesti.

2. Internetissä olevat tarjoukset ovat sinulle osoitettuja sitomattomia kehotuksia tilata tuotteita. Kun olet syöttänyt tietosi ja napsautat painiketta ”Tilaa maksuvelvollisesti”, teet sitovan tarjouksen ostosopimuksen tekemiseksi. Voit tehdä sitovan tilauksen myös puhelimitse tai telefaksilla. Tilausta välittömästi seuraava sähköpostitse tai telefaksitse lähetettävä tilauksen vastaanottovahvistus ei vielä merkitse sitä, että ostotarjouksesi on hyväksytty Meillä on oikeus hyväksyä tarjouksesi 20 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Tarjouksesi katsotaan hylätyksi, kun edellä mainittu ajanjakso on kulunut ilman, että hyväksymme sen, mikä merkitsee sitä, että tarjous ei enää sido sinua. Puhelimitse tehtävän tilauksen yhteydessä ostosopimus syntyy ainoastaan, jos hyväksymme tarjouksesi välittömästi. Tiedonsiirtoa käyttäen välitettyjen tilausten kohdalla asiakkaan ilmoittamia hintoja ei katsota lähetetyiksi. Jos tietoomme tulee ostosopimuksen tekemisen jälkeen tosiseikkoja, jotka antavat aihetta epäillä asiakkaan luottokelpoisuutta, jos asiakkaan taloudellinen tilanne heikkenee olennaisella tavalla, joka vaarantaa toimituksemme maksamisen, meillä on oikeus peruuttaa ostosopimus, jos ostohintaa ei makseta etukäteen tai ostaja ei kykene tarjoamaan vakuuksia ostohinnalle.

3. Noudatamme ilmoitettuja toimitusajankohtia mahdollisuuksien mukaan, mutta ne eivät ole sitovia. Pidätämme oikeuden toimittaa asiakkaiden tilaukset osissa. Meistä riippumattomien toimitusesteiden (koneissa tai laitoksissa tapahtuneet vauriot, sota, tuontikiellot, luonnonesteet, työtaistelutoimenpiteet) sattuessa meillä on oikeus peruuttaa sopimus kokonaan tai osittain tai siirtää toimituspäivää vastaavasti ilman, että asiakas voi esittää korvausvaatimuksia tämän johdosta.

4. Jos lähetys saapuu vaurioituneena vastaanottajan luo, tästä on reklamoitava välittömästi tavarantoimittajalle (pakettipalvelu, huolintaliike yms.) kieltäytymällä vastaanottamasta lähetystä. Jos pakkaus on moitteettomassa kunnossa, mutta sisältö vaurioitunut tai jos toimitetun tavaran kappalemäärät eivät vastaa lähetysasiakirjojen tietoja, tästä on ilmoitettava 6 päivän kuluessa.

5. Jos tavarassa ilmenee puutteita, se on luovutettava meille tutkittavaksi. Jos tuotteiden korjaaminen tai korvaaminen uusilla epäonnistuu, ostajalla on oikeus valintansa mukaan joko perua sopimus tai vaatia ostohinnan laskemista vastaavalla tavalla.

6. GeSe-GmbH ei vastaa vahingoista, joita ei ole syntynyt itse toimitettuun tuotteeseen. Tämä ei vaikuta lakimääräiseen vastuuseen (kuten tuotevastuu) eikä vastuuseen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Muutoin vastuumme kaikenlaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta sekä vahingoista, jotka johtuvat velvoitteiden rikkomisesta sopimusneuvotteluissa, rajoittuu tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksiin.

7. Tavaroiden lähettäminen tapahtuu valitsemamme sopimuskumppanin toimesta. Tilausten kohdalla, joiden arvo on alle 75,00 euroa ilman arvonlisäveroa, laskutamme kiinteän lähetysmaksun tilausta kohden, täydennystoimitusten kohdalla emme laskuta lähettämisestä.

8. Maksut on suoritettava laskuissamme esitettyjen maksuehtojen mukaisesti. Maksuajan ylittyessä asiakkaan on maksettava Saksan siviilioikeuslakikirjan (BGB, § 288 mom. 1) mukaiset viivästyskorot sekä meille aiheutuneet kustannukset. Pidätämme oikeuden vaatia korvausta suuremmasta viivästymisestä aiheutuneesta haitasta. Saatavien kuittaaminen meidän saataviamme vastaan on sallittua ainoastaan meidän hyväksymiemme tai laillisiksi todettujen saatavien osalta.

Maksuehdot Luottokorttimaksu. Luottokortilta veloitetaan tilauspäivänä. Palvelupäivä vastaa laskun ja lähetysluettelon päivämäärää. Tilausosoite vastaa palvelun vastaanottajaa. Viittaamme yleisiin ehtoihimme ja tietosuojaohjeisiimme, jotka ovat osoitteessa http://www.gese-gmbh.de. Viittasimme erityisesti käyttöehtoihimme. Palautusten tapauksessa pidätämme 20% tavaroiden arvosta hallintokuluihin. Takaisinmaksu suoritetaan luottokortille. Tavarat ovat Gese GmbH, Gewerbegebiet, 06682 Teuchern, omaisuutta, kunnes kaikki korvaukset on maksettu kokonaisuudessaan.

9. Korjausten kustannusarvioista veloitetaan kertakorvaus, jos korjausta ei anneta toimeksi. Kertakorvauksen korkeus riippuu aiheutuneesta vaivasta. Jos asiakas ei reagoi kustannusarviota koskevaan maksumuistutukseen, GeSe-GmbH veloittaa päivää ja laitetta kohden 1,50 euron varastomaksun, johon lisätään arvonlisävero. Korjaamattoman laitteen palauttamisesta GeSe-GmbH veloittaa lähetyskustannusten lisäksi myös käsittelykulut.

10. Jos maksullinen palvelu muunnetaan valmistajan takuun piiriin kuuluvaksi palveluksi toimittamalla jälkikäteen vaadittavat tositteet, GeSe-GmbH veloittaa käsittelykulut: 15,00 euroa plus arvonlisävero.

11. GeSe GmbH pidättää toimitettujen tavaroiden omistusoikeuden, kunnes asiakas on maksanut kaikki asiaankuuluvat saatavat kokonaisuudessaan. Asiakas luovuttaa täten GeSe-GmbH:lle kaikki oikeudet, joita hänelle syntyy tavaran myymisen seurauksena.

12. Kaikkiin meille tehtyihin tilauksiin sovelletaan ainoastaan Saksan lakia.

13. Tietoa Saksan kuluttajariitojen riidanratkaisua koskevan lain (VSBG, § 36) mukaisesta sovittelumenettelystä

GeSe-GmbH ei osallistu sovittelumenettelyyn kuluttajariitojen sovittelulautakunnassa.

14. Tietoa sopimuksen purkamisesta

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisaika on 14 päivää siitä päivästä alkaen, jona sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole sopimuksen tehnyt liikenteenharjoittaja, on ottanut tavarat haltuunsa.

Jotta voisit käyttää peruuttamisoikeuttasi, sinun on lähetettävä vastaanottajalle

GeSe-GmbH,
jota edustaa toimitusjohtaja Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Puh.: 034445 22444,
Faksi: 034445 22666,
S-posti: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

selkeä ilmoitus päätöksestäsi purkaa tämä sopimus (esim. postitse lähetetyn kirjeen, telefaksin tai sähköpostin muodossa). Voit käyttää tähän oheista peruutuslomakemallia, mutta se ei ole välttämätöntä.

Peruuttaminen tapahtuu peruuttamisajan puitteissa, jos lähetät peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevan ilmoituksesi ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on maksettava takaisin kaikki sinulta vastaanottamamme maksut, mukaan lukien toimitusmaksut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka ovat aiheutuneet siitä, että olet valinnut toisen toimitustavan kuin tarjoamamme edullisin vakiotoimitus) välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitus tämän sopimuksen peruuttamisesta on saapunut meille. Käytämme takaisinmaksuun samaa maksutapaa kuin olet käyttänyt alkuperäisessä tilitapahtumassa, ellei kanssasi ole toisin sovittu. Takaisinmaksusta ei missään tapauksessa aiheudu kustannuksia sinulle. Voimme kieltäytyä takaisinmaksusta, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet toimittanut todisteet siitä, että olet lähettänyt ne, sen mukaan kumpi tapahtuu aikaisemmin. Sinun on lähetettävä tai luovutettava tavarat meille välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona olet ilmoittanut meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Palauttaminen tapahtuu määräajan puitteissa, jos lähetät tavarat ennen 14-päiväisen määräajan loppumista. Vastat tavaroiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset. Sinun on ainoastaan vastattava tavaroiden mahdollisesta arvonalentumisesta, jos tämä arvonalentuminen johtuu käsittelystä, joka ei ole ollut tarpeen tavaroiden laadun, ominaisuuksien ja toimintatavan tarkastamiseksi.

Peruutuslomakemalli

GeSe-GmbH,
jota edustaa toimitusjohtaja Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Puh.: 034445 22444,
Faksi: 034445 22666,
S-posti: Widerruf@GeSe-GmbH.de,


Peruutan/peruutamme (*) täten solmimani/solmimamme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden (*) ostamista

Tilauspäivä (*) / vastaanottopäivä (*)
Kuluttajan nimi
Kuluttajan osoite
Kuluttajan allekirjoitus (vain jos ilmoitus on paperimuodossa)
Päiväys

(*) Yliviivaa väärä vaihtoehto