Generelle forretningsbetingelser

GENERELLE FORRETNINGBETINGELSER FOR SELSKAPET gese-GMBH I FORHOLD TIL ENTREPRENØRER - Gjelder fra 09.10.2020

1. Følgende betingelser gjelder for alle leveranser fra selskapet GeSe-GmbH. Vårt skriftlige samtykke kreves for at våre kunders generelle forretningsbetingelser skal utgjøre en del av en avtale. Senere endringer i en ordre, underavtaler eller eventuelle tilsagn er ugyldige uten vår skriftlige bekreftelse. Reparasjons- og serviceytelser leveres og avregnes etter våre egne salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.

2. Tilbudene på Internett er en uforpliktende invitasjon til deg til å kjøpe varer. Etter at du har skrevet inn dine data og klikket på bestillingsknappen "kjøp med plikt til å bære kostnadene", foretar du et bindende tilbud om å inngå en kjøpsavtale. Du kan også sende inn en bindende bestilling via telefon eller faks. Den umiddelbare bekreftelsen av bestillingen din via e-post eller faks betyr ikke at kjøpstilbudet aksepteres. Vi har rett til å godta tilbudet innen 20 dager etter mottak av tilbudet. Etter resultatløst utløp av ovennevnte periode anses tilbudet som avvist, det vil si at du ikke lenger er bundet av tilbudet ditt. I tilfelle en telefonbestilling, blir kjøpsavtalen kun inngått dersom vi aksepterer tilbudet omgående. Ved ordrer som overføres ved datautveksling, anses priser som er angitt av kunden, ikke å ha blitt sendt. Hvis vi etter kjøpsavtalens inngåelse får kjennskap til forhold som gir anledning til å tvile på kundens kredittverdighet, og hvis det oppstår en vesentlig forverring av kundens formuesforhold, som bringer betalingen av vår leveranse i fare, er vi berettiget til å heve kjøpsavtalen, dersom kjøpesummen ikke er forskuddsbetalt eller hvis det ikke stilles sikkerheter for kjøpesummen.

3. De angitte leveringstidene overholdes i den grad det er mulig, men er ikke bindende. Vi forbeholder oss retten til delleveranser av kundebestillinger. Hvis det oppstår leveringsproblemer som ikke forårsakes av oss (driftsavbrudd, krig, importforbud, force majeure, arbeidskonflikter), er vi berettiget til å utsette hele eller deler av avtalen eller utsette leveringsdatoen i en rimelig periode, uten at kunden kan fremme eventuelle erstatningskrav.

4. Hvis forsendelsen leveres skadet til mottakeren, må dette meldes omgående til den som forestår leveransen (pakkeservice, spedisjonsfirma, osv.) og noteres på leveringskortet. Reklamasjon er ikke mulig på et senere tidspunkt. Hvis emballasjen er uskadet og innholdet er skadet eller hvis den leverte mengden ikke er i overensstemmelse med fraktdokumentene, må transportøren sørge for å få utarbeidet en rapport om det innen 6 dager. Rapporten må returneres omgående til oss med en skriftlig avståelseserklæring og fraktbrevet slik at vi kan rapportere og behandle skaden.

5. Vi vil reparere eller erstatte varene etter eget skjønn med utelukkelse av alle andre garanti- og erstatningskrav. Hvis reparasjonen eller levering av erstatningsvare mislykkes, har kjøperen rett til etter eget valg å heve avtalen eller kreve et tilsvarende avslag på kjøpesummen. Ytterligere krav fra kjøperen, uansett juridisk begrunnelse, utelukkes med mindre annet angis nedenfor. Selskapet GeSe-GmbH er især ikke ansvarlig for skader som ikke har oppstått på den leverte gjenstanden, for tapt fortjeneste eller tap av kjøperens andre formuesgjenstander. Juridiske erstatningskrav (produktansvar) og ansvar for forsett eller grov uaktsomhet berøres ikke av dette. Dessuten er vårt ansvar for mislighold av avtaleforpliktelser av noen art, samt for skader som skyldes manglende overholdelse av forpliktelser under avtaleforhandlinger, begrenset til tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet.

6. Forsendelse av varene skjer ved hjelp av et spedisjonsfirma etter vårt valg. For ordrer med en ordreverdi på under 75,00 Euro ekskl. mva., beregnes det per ordre et fast engangsbeløp for frakt; ved etterfølgende leveranser kreves det ingen kostnadsdeling.

7. Betalinger skal skje i henhold til betalingsbetingelsene som fremgår av våre fakturaer. Hvis betalingsfristen overskrides, må det betales morarente i henhold til tysk lov (§ 288 Abs. 2 BGB) pluss påløpte omkostninger. Med forbehold om et høyere skadekrav ved forsinkelse. Avregning av våre krav er bare tillatt med krav som er anerkjent av oss eller er juridisk bindende.

Betalingsbetingelser Kredittkortbetaling. Kredittkortet blir belastet dagen for bestillingen. Servicedato tilsvarer datoen for faktura og følgeseddel. Bestillingsadressen tilsvarer mottakeren av tjenesten. Vi viser til våre generelle vilkår og retningslinjer for databeskyttelse, som du finner på http://www.gese-gmbh.de. Vi henviste spesielt til våre vilkår og betingelser. Ved retur, beholder vi 20% av verdien av varene for administrasjonskostnader. Betaling tilbakebetales som kreditt til kredittkortet. Varene forblir Gese GmbH, Gewerbegebiet, 06682 Teuchern, til alle krav er betalt i sin helhet.

8. En juridisk angrerett for foretak eksisterer ikke. Det gis ingen angrerett i henhold til avtalen. Hvis GeSe-GmbH etter eget skjønn i enkelte tilfeller aksepterer retur av varer, får du et returnummer for varene. Returforsendelsen skal alltid være fritt levert. Returforsendelse må foretas innen 30 dager etter godkjenning. Det foretas fradrag for manglende eller skadet emballasje og reservedeler. Som et bidrag til de ekstra administrasjonskostnadene, gjelder et fradrag tilsvarende 20 % av varenes verdi, men et minimum på 10 euro pluss mva.

9. Kostnadsestimater for reparasjoner vil belastes med et fast engangsbeløp hvis ordren for reparasjon ikke gis. Det faste engangsbeløpet avhenger av innsatsen som ytes. Hvis det ikke kommer et svar på en påminnelse om kostnadsestimatet, vil selskapet GeSe-GmbH kreve en lagringsavgift per dag per enhet på 1,50 euro pluss. mva. For returlevering av en ikke-reparert enhet krever selskapet GeSe-GmbH et administrasjonsgebyr i tillegg til et fast beløp for portoutgifter.

10. For omregning av en tjenesteytelse med plikt til å bære kostnadene til en garanti fra produsenten ved å levere de nødvendige bilag på et senere tidspunkt, krever selskapet GeSe-GmbH et behandlingsgebyr på 15,00 euro pluss mva.

11. Selskapet GeSe-GmbH forbeholder seg eiendomsretten til de leverte varene, inntil kunden har betalt alle utestående fordringer og har gjort opp en eventuell saldo som følge av et eksisterende kontokurantforhold. Herved overdrar kunden alle krav, som han har rett til som følge av avhending av varene, herunder alle tilleggskrav, til selskapet GeSe-GmbH. Så lenge kunden oppfyller sine forpliktelser overfor selskapet GeSe-GmbH, har kunden rett til å fremme sine krav selv. Ved misligholdt betaling stanser inndrivelse når selskapet GeSe-GmbH krever det, varsles kunden om avståelse av fordringen til selskapet GeSe-GmbH og varsles selskapet GeSe-GmbH om kundefordringen, spesifisert etter kundenes navn, solgte varer, betalingsbetingelser og beløpet på alle utestående fordringer. Hvis kunden misligholder betaling, har selskapet GeSe-GmbH også rett til å bekjentgjøre avståelse av eventuelle fordringer overfor kunden. Hvis den realiserbare verdien av selskapet GeSe-GmbH sine sikkerheter overstiger verdien av kravene som skal sikres, med mer enn 20 %, vil selskapet GeSe-GmbH på kundens forlangende frigjøre sikkerheter etter selskapet GeSe-GmbH sitt valg, i det omfang at sikkerheten overstiger fordringene som skal sikres, med mer enn 20 %. Kjøperen har ikke rett til andre disposisjoner med hensyn til varer kjøpt under eiendomsforbehold. I tilfelle pantsettelse eller beslagleggelse av varer kjøpt under eiendomsforbehold, må kjøperen påpeke selskapet GeSe-GmbH sitt eierskap.  Han må omgående informere selskapet GeSe-GmbH om slike tiltak og for egen regning gi selskapet GeSe-GmbH de dokumentene som kreves for inngrep og for å avgi erklæringer. Kjøperen er forpliktet til innenfor rimelighetens grenser å forsikre varer kjøpt under eiendomsforbehold mot alle vanlige risikoer, især mot brann, innbrudd og vannskade, samt behandle dem med forsiktighet og lagre dem ordentlig. Hvis kjøperen ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor selskapet GeSe-GmbH punktlig, eller hvis selskapet GeSe-GmbH blir oppmerksom på eventuelle omstendigheter som rettferdiggjør tvil om kjøperens solvens eller betalingsvilje, har selskapet GeSe-GmbH rett til å ta tilbake varer kjøpt under eiendomsforbehold inntil kjøpesummen er betalt. Dersom kjøper er registrert som næringsdrivende i handelsregisteret eller hvis avtalen av andre årsaker ikke er underlagt bestemmelsene i den tyske loven om kjøp på avbetaling ("Abzahlungsgesetz"), skal retur av varer kjøpt under eiendomsforbehold ikke anses som tilbaketrekking fra avtalen.

12. Fullservice-ytelser og deres omfang reguleres av den nyeste versjonen av vår avtale om fullservice-ytelser. Ved fullservice-ordrer mottar kjøperen avtalen om fullservice-ytelser inkludert registreringsdata for de ervervede maskinene. En separat bekreftelse av avtalen fra kjøperen side er ikke nødvendig. Overføringen av maskinene er avhengig av finansieringen og dermed av eiendomsforholdene.

13. Angrerett for forbrukerne i henhold til tysk lov (§ 13 BGB)
Dersom kjøperen er en forbruker, har han fjorten dagers lovbestemt angrerett. En forbruker er en fysisk person som inngår en juridisk transaksjon i forbindelse med formål som overveiende ikke er kommersielle eller utføres som selvstendig næringsdrivende.

14. For alle ordrer som plasseres hos oss, gjelder utelukkende tysk lov, og så langt som mulig er Weißenfels oppfyllelsessted og verneting for alle rettigheter og forpliktelser i henhold til leveringsavtalen,

%MCEPASTEBIN%

GENERELLE FORRETNINGBETINGELSER FOR SELSKAPET gese-GMBH I FORHOLD TIL FORBRUKERE - Gjelder fra 09.10.2020

1. Følgende betingelser gjelder for alle leveranser fra selskapet GeSe-GmbH. Senere endringer i en ordre, underavtaler eller eventuelle tilsagn er ugyldige uten vår skriftlige bekreftelse. Reparasjons- og serviceytelser leveres og avregnes etter våre egne salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.

2. Tilbudene på Internett er en uforpliktende invitasjon til deg til å kjøpe varer. Etter at du har skrevet inn dine data og klikket på bestillingsknappen "kjøp med plikt til å bære kostnadene", foretar du et bindende tilbud for å inngå en kjøpsavtale. Du kan også sende inn en bindende bestilling via telefon eller faks. Den umiddelbare bekreftelsen av bestillingen din via e-post eller faks betyr ikke at kjøpstilbudet aksepteres. Vi har rett til å godta tilbudet innen 20 dager etter mottak av tilbudet. Etter resultatløst utløp av ovennevnte periode anses tilbudet som avvist, det vil si at du ikke lenger er bundet av tilbudet ditt. I tilfelle en telefonbestilling, blir kjøpsavtalen kun inngått dersom vi aksepterer tilbudet omgående. Ved ordrer som overføres ved datautveksling, anses priser som er angitt av kunden, ikke å ha blitt sendt. Hvis vi etter kjøpsavtalens inngåelse får kjennskap til forhold som gir anledning til å tvile på kundens kredittverdighet, og hvis det oppstår en vesentlig forverring av kundens formuesforhold, som bringer betalingen av vår leveranse i fare, er vi berettiget til å heve kjøpsavtalen, dersom kjøpesummen ikke er forskuddsbetalt eller hvis det ikke stilles sikkerheter for kjøpesummen.

3. De angitte leveringstidene overholdes i den grad det er mulig, men er ikke bindende. Vi forbeholder oss retten til delleveranser av kundebestillinger. Hvis det oppstår leveringsproblemer som ikke forårsakes av oss (driftsavbrudd, krig, importforbud, force majeure, arbeidskonflikter), er vi berettiget til å utsette hele eller deler av avtalen eller utsette leveringsdatoen i en rimelig periode, uten at kunden kan fremme eventuelle erstatningskrav.

4. Hvis forsendelsen leveres skadet til mottakeren, må dette meldes omgående til den som forestår leveransen (pakkeservice, spedisjonsfirma, osv.) ved å nekte mottagelse. Hvis emballasjen er uskadet og innholdet er skadet, eller hvis levert mengde ikke er i overensstemmelse med fraktdokumentene, må dette meddeles innen 6 dager.

5. Ved mangler skal varene overlates til oss for vurdering. Hvis reparasjonen eller levering av erstatningsvare mislykkes, har kjøperen rett til etter eget valg å heve avtalen eller kreve et tilsvarende avslag på kjøpesummen.

6. Selskapet GeSe-GmbH er ikke ansvarlig for skader som ikke har skjedd på selve den leverte gjenstanden. Juridiske ansvarskrav (slik som produktansvar) og ansvar for forsett eller grov uaktsomhet berøres ikke av dette. Dessuten er vårt ansvar for mislighold av avtaleforpliktelser av noen art, samt for skader som skyldes manglende overholdelse av forpliktelser under avtaleforhandlinger, begrenset til tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet.

7. Forsendelse av varene skjer ved hjelp av et spedisjonsfirma etter vårt valg. For ordrer med en ordreverdi på under 75,00 Euro ekskl. mva., beregnes det per ordre et fast engangsbeløp for frakt; ved etterfølgende leveranser kreves det ingen kostnadsdeling.

8. Betalinger skal skje i henhold til betalingsbetingelsene som fremgår av våre fakturaer. Hvis betalingsfristen overskrides, må det betales morarente i henhold til tysk lov (§ 288 Abs. 1 BGB) pluss påløpte omkostninger. Med forbehold om et høyere skadekrav ved forsinkelse. Avregning av våre krav er bare tillatt med krav som er anerkjent av oss eller er juridisk bindende.

Betalingsbetingelser Kredittkortbetaling. Kredittkortet blir belastet dagen for bestillingen. Servicedato tilsvarer datoen for faktura og følgeseddel. Bestillingsadressen tilsvarer mottakeren av tjenesten. Vi viser til våre generelle vilkår og retningslinjer for databeskyttelse, som du finner på http://www.gese-gmbh.de. Vi henviste spesielt til våre vilkår og betingelser. Ved retur, beholder vi 20% av verdien av varene for administrasjonskostnader. Betaling tilbakebetales som kreditt til kredittkortet. Varene forblir Gese GmbH, Gewerbegebiet, 06682 Teuchern, til alle krav er betalt i sin helhet.

9. Kostnadsestimater for reparasjoner vil belastes med et fast engangsbeløp hvis ordren for reparasjon ikke gis. Det faste engangsbeløpet avhenger av innsatsen som ytes. Hvis det ikke kommer et svar på en påminnelse om kostnadsestimatet, vil selskapet GeSe-GmbH kreve en lagringsavgift per dag per enhet på 1,50 euro pluss. mva. For returlevering av en ikke-reparert enhet krever selskapet GeSe-GmbH et administrasjonsgebyr i tillegg til et fast beløp for portoutgifter.

10. For omregning av en tjenesteytelse med plikt til å bære kostnadene til en garanti fra produsenten ved å levere de nødvendige bilag på et senere tidspunkt, krever selskapet GeSe-GmbH et behandlingsgebyr på 15,00 euro pluss mva.

11. Selskapet GeSe-GmbH forbeholder seg eiendomsretten til de leverte varene, inntil kunden har betalt alle utestående fordringer. Kunden overdrar herved til selskapet GeSe-GmbH alle krav som han har rett til som følge av avhending av varene.

12. For alle ordrer som er plassert hos oss, gjelder utelukkende tysk lov.

13. Informasjon om den tyske loven om forbrukervoldgift (i henhold til § 36 VSBG)

Selskapet GeSe-GmbH er ikke villig til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsdomstol.

14. Informasjon om angrerett

Angrerett

Du har fjorten dagers angrerett i forbindelse med denne avtalen uten å oppgi grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du, eller en tredje person du har utpekt, som ikke er transportøren, har eller har fått varene i besittelse.

For å utøve din angrerett, må du informere oss,

GeSe-GmbH,
representert ved Administrerende direktør Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tlf. 034445 22444,
Faks. 034445 22666,
E-post: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, telefaks eller e-post) om din beslutning om å bruke angreretten. Du kan gjøre det ved hjelp av vedlagte eksempel på et angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender din melding om at du bruker angreretten innen angrefristens utløp.

Følgen av å bruke angreretten

Hvis du bruker angreretten, tilbakebetaler vi omgående og senest innen fjorten dager etter at vi mottok varselet om at du bruker angreretten, alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringsomkostninger (unntatt ekstrautgifter som følge av at du velger en annen leveringsmetode enn den gunstigste standardleveransen vi tilbyr). For tilbakebetaling bruker vi den samme betalingsmåten som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre det uttrykkelig er avtalt noe annet med deg; du vil under ingen omstendighet måtte betale for denne tilbakebetalingen. Vi kan avvise tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varene i retur, eller til du har dokumentert at du har returnert varene, avhengig av hva som inntrer først. Du må omgående returnere eller overlevere varene til oss og under alle omstendigheter innen fjorten dager fra datoen du informerer oss om at du bruker angreretten. Fristen er oppfylt dersom du sender varene før fristen på 14 dager. Du bærer kostnadene for retur av varene. Du må bare betale for et eventuelt verditap på varene, dersom dette verditapet skyldes en håndtering som ikke er nødvendig for å undersøke varens tilstand, egenskaper og funksjonalitet.

Eksempel på angreskjema

Til GeSe-GmbH,
representert ved Administrerende direktør Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tlf. 034445 22444,
Faks 034445 22666,
E-post: Widerruf@GeSe-GmbH.de,


Herved bruker jeg /vi (*) angreretten for den avtalen jeg/vi (*) har inngått om kjøp av følgende varer (*)

Bestilt den (*)/mottatt den (*)
Navnet til forbruker(e)
Adressen til forbruker(e)
Underskriften til forbruker(e) (kun ved melding per brev)
Dato

(*) Stryk det som ikke passer.