Ogólne Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE FIRMY GeSe-GMBH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – obowiązują od 09.10.2020 r.

1. Poniższe warunki dotyczą wszystkich dostaw firmy GeSe-GmbH. Ogólne warunki handlowe naszych klientów stają się częścią umowy tylko za naszą pisemną zgodą. Późniejsze zmiany zlecenia, dodatkowe ustalenia lub wszelkie zapewnienia są nieskuteczne bez naszego pisemnego potwierdzenia. Usługi naprawcze i serwisowe są świadczone i rozliczane według własnych warunków sprzedaży, dostawy i płatności.

2. Oferty w Internecie stanowią niewiążącą propozycję zakupu towarów. Po wprowadzeniu swoich danych i kliknięciu przycisku zamówienia „Zamów z obowiązkiem zapłaty” składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu. Wiążące zamówienie można złożyć także telefonicznie lub faksem. Wpływające niezwłocznie mailowo lub faksem potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia nie stanowi jednak jeszcze akceptacji oferty zakupu. Mamy prawo do zaakceptowania Państwa oferty w ciągu 20 dni od jej otrzymania. Po bezowocnym upłynięciu wskazanego terminu Państwa oferta jest uznawana za odrzuconą, tzn. nie są już Państwo zobowiązani do oferty. W przypadku zamówienia telefonicznego umowa zakupu dochodzi do skutku, jeśli od razu ją zaakceptujemy. W przypadku zleceń przekazywanych za pośrednictwem wymiany danych ceny podane przez klienta są uznawane za niewysłane. Jeśli po zawarciu umowy zakupu pojawią się fakty podważające zdolność kredytową klienta, nastąpi pogorszenie sytuacji majątkowej klienta wiążące się z zagrożeniem braku zapłaty za naszą dostawę, mamy prawo do odstąpienia od umowy zakupu, jeśli cena zakupy nie zostanie zapłacona z góry lub nie będzie zabezpieczenia ceny zakupu.

3. Podawane terminy dostawy są w miarę możliwości zachowywane, jednak nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do dostaw częściowych zamówień klienta. W przypadku wystąpienia przeszkód w dostawie, które nie są naszą winą (zakłócenia pracy w zakładzie, wojna, blokada importu, siła wyższa, spory pracownicze), jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub częściowo lub przesunięcia odpowiednio terminu dostawy. W tej sytuacji klient nie ma prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

4. W przypadku, jeśli odbiorca otrzyma uszkodzoną przesyłkę, należy od razu odnotować to u dostawcy (kurier, spedycja itp.) na liście doręczeń. Późniejsze reklamacje nie są możliwe. Jeśli opakowanie będzie nienaruszone, natomiast zawartość uszkodzona lub liczba sztuk dostawy nie będzie zgodna z dokumentami wysyłki, należy w ciągu 6 dni zlecić przewoźnikowi przygotowanie protokołu. Należy wysłać nam go niezwłocznie na piśmie wraz z oświadczeniem odstąpienia i listem przewozowym, abyśmy mogli zarejestrować szkodę i rozpatrzyć ją.

5. Z wyłączeniem wszystkich innych roszczeń z tytułu rękojmi i odszkodowania dokonamy – według naszego wyboru – naprawy lub dostawy zastępczej. Jeśli naprawa lub dostawa zastępcza nie powiedzie się, kupujący ma prawo – według własnego wyboru, do odstąpienia od umowy lub żądania odpowiedniego obniżenia ceny zakupu. Dalsze roszczenia klienta, obojętnie z jakich powodów prawnych, są wykluczone, o ile niżej nie podano innych informacji. Firma GeSe-GmbH nie odpowiada zwłaszcza za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy, za utracony zysk lub inne przedmioty majątku kupującego. Nie dotyczy to ustawowych roszczeń z tytułu odpowiedzialności (odpowiedzialność cywilna za produkt) ani odpowiedzialności za działanie umyślne lub rażące zaniedbanie. Ponadto nasza odpowiedzialność za naruszenie wszelkiego rodzaju obowiązków wynikających z umowy oraz za szkody powstałe wskutek naruszenia obowiązków podczas negocjacji umowy jest ograniczona do przypadków działania umyślnego lub rażącego zaniedbania.

6. Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem wybranej przez nas firmy spedycyjnej. W przypadku zleceń o wartości poniżej 75,00 euro bez VAT zostanie naliczona do zlecenia opłata ryczałtowa za wysyłkę, przy kolejnych dostawach koszty nie będą naliczane.

7. Płatności są regulowane według warunków płatności przedstawionych na naszych fakturach. W przypadku przekroczenia terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z § 288 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (niem. BGB) wraz z poniesionymi przez nas kosztami. Zastrzeżone pozostaje prawo do dochodzenia większego odszkodowania za zwłokę. Potrącenia z naszych wierzytelności są dozwolone tylko w przypadku wierzytelności uznanych przez nas lub prawnie wiążących.

8. Przedsiębiorcom nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Nie jest przyznawane także umowne prawo do odstąpienia od umowy. W razie zwrotów towarów zaakceptowanych w indywidualnych sytuacjach przez firmę GeSe-GmbH w ramach gestu handlowego otrzymają Państwo numer zwrotu towaru. W każdym przypadku należy pokryć koszty wysyłki. Wysyłka zwrotna musi nastąpić w ciągu 30 dni od otrzymania zgody. Potrącane są kwoty za brakujące lub uszkodzone opakowanie i części zamienne. Jako kwotę do dodatkowych kosztów administracyjnych uznaje się potrącenie w wysokości 20% wartości towaru, co najmniej jednak 10 euro plus VAT.

9. Kalkulacje w przypadku napraw są rozliczane ryczałtowo, jeśli naprawa nie zostanie zlecona. Ryczałt zależy od poniesionych nakładów. W przypadku braku reakcji na przypomnienie o kalkulacji firma GeSe-GmbH pobiera opłatę za przechowywanie za dzień i urządzenie w wysokości 1,50 euro plus VAT. Za dostawę zwrotną nienaprawionego urządzenia firma GeSe-GmbH pobiera obok ryczałtu tytułem kosztu przesyłki dodatkowo opłatę ryczałtową tytułem powstałych nakładów.

10. Za zmianę płatnej usługi w gwarancję producenta w związku dostarczeniem niezbędnych dowodów firma GeSe-GmbH pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 15,00 euro plus VAT.

11. Firma GeSe-GmbH zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów wobec klienta do momentu zapłaty całej należności i uregulowania salda obciążającego klienta, które wynika z umowy o prowadzenie rozliczeń za pomocą rachunku bieżącego. Klient przekazuje niniejszym firmie GeSe-GmbH wszystkie roszczenia z tytułu zbycia towaru, które przysługują mu wobec jego klientów łącznie ze wszystkimi roszczeniami dodatkowymi. Jeśli klient ureguluje wszystkie swoje zobowiązania wobec firmy GeSe-GmbH, będzie miał prawo samodzielnie dochodzić roszczeń. Jeśli popadnie w zwłokę w płatności, na żądanie firmy GeSe-GmbH zawiesi ściąganie należności, wskaże klientowi przekazanie należności firmie GeSe-GmbH i poinformuje firmę GeSe-GmbH o należności klienta, podając nazwę klienta, sprzedane towary, warunki płatności i wysokość wymaganych należności. W przypadku zwłoki klienta firma GeSe-GmbH ma prawo poinformowania klienta, także z własnej strony, o cesji należności, o ile klient jest znany. Jeśli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń danych firmie GeSe-GmbH przewyższa wartość zabezpieczanych wierzytelności o ponad 20%, firma GeSe-GmbH zwolni na żądanie klienta zabezpieczenia – według uznania GeSe-GmbH w zakresie, w jakim zabezpieczenia przekraczają zabezpieczane wierzytelności o ponad 20%. Kupujący nie jest uprawniony do innego dysponowania zastrzeżonym towarem. W przypadku zajęcia lub konfiskaty zastrzeżonego towaru kupujący ma obowiązek poinformowania o własności firmy GeSe-GmbH. Jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy GeSe-GmbH o tych działaniach i na własny koszt przekazania firmie GeSe-GmbH dokumentów koniecznych do interwencji oraz złożenia oświadczeń. Kupujący ma obowiązek stosownie zabezpieczyć zastrzeżony towar przed każdym ryzykiem, zwłaszcza przed ogniem, niebezpieczeństwem włamania i zalania wodą. Ponadto jest zobowiązany do dbania o niego i przechowywania w odpowiedni sposób. Jeśli kupujący nie wywiąże się terminowo ze swoich zobowiązań płatniczych wobec firmy GeSe-GmbH lub firma GeSe-GmbH dowie się o jakichkolwiek okolicznościach uzasadniających wątpliwości co do wypłacalności lub chęci zapłaty kupującego, wówczas firma GeSe-GmbH ma prawo zabrania zastrzeżonego towaru do momentu zapłaty ceny zakupu. Jeśli kupujący jest wpisany do rejestru handlowego jako handlowiec lub z innych przyczyn nie podlega przepisom niemieckiej ustawy o sprzedaży ratalnej (niem. Abzahlungsgesetz), wówczas odebranie zastrzeżonego towaru nie jest traktowane jako odstąpienie od umowy.

12. Usługi pełnoserwisowe i ich zakres są uregulowane w najaktualniejszej wersji naszego porozumienia w sprawie świadczenia usług pełnoserwisowych. W przypadku zlecenia pełnego serwisu kupujący otrzymuje porozumienie w sprawie świadczenia usług wraz z danymi rejestrowymi nabytych maszyn. Oddzielne potwierdzenie porozumienia przez kupującego nie jest wymagane. Przekazanie maszyn zależy od finansowania i tym samym stosunków własnościowych.

13. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy wg § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (niem. BGB)
Jeśli kupujący jest konsumentem, przysługuje mu ustawowo czternastodniowe prawo do odstąpienia od umowy. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, których nie można przypisać jej działalności komercyjnej ani prowadzonej zawodowej działalności gospodarczej.

14. Do wszystkich udzielonych nam zleceń obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, miejscem wykonania i sądem właściwym odnośnie wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dostawę, o ile jest to zgodne z prawem, jest Weißenfels.

%MCEPASTEBIN%

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE FIRMY gese-GMBH DLA KONSUMENTÓW – obowiązują od 09.10.2020 r.

1. Poniższe warunki dotyczą wszystkich dostaw firmy GeSe-GmbH. Późniejsze zmiany zlecenia, dodatkowe ustalenia lub wszelkie zapewnienia są nieskuteczne bez naszego pisemnego potwierdzenia. Usługi naprawcze i serwisowe są świadczone i rozliczane według własnych warunków sprzedaży, dostawy i płatności.

2. Oferty w Internecie stanowią niewiążącą propozycję zakupu towarów. Po wprowadzeniu swoich danych i kliknięciu przycisku zamówienia „Zamów z obowiązkiem zapłaty” składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu. Wiążące zamówienie można złożyć także telefonicznie lub faksem. Wpływające niezwłocznie mailowo lub faksem potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia nie stanowi jednak jeszcze akceptacji oferty zakupu. Mamy prawo do zaakceptowania Państwa oferty w ciągu 20 dni od jej otrzymania. Po bezowocnym upłynięciu wskazanego terminu Państwa oferta jest uznawana za odrzuconą, tzn. nie są już Państwo zobowiązani do oferty. W przypadku zamówienia telefonicznego umowa zakupu dochodzi do skutku, jeśli od razu ją zaakceptujemy. W przypadku zleceń przekazywanych za pośrednictwem wymiany danych ceny podane przez klienta są uznawane za niewysłane. Jeśli po zawarciu umowy zakupu pojawią się fakty podważające zdolność kredytową klienta, nastąpi pogorszenie sytuacji majątkowej klienta wiążące się z zagrożeniem braku zapłaty za naszą dostawę, mamy prawo do odstąpienia od umowy zakupu, jeśli cena zakupy nie zostanie zapłacona z góry lub nie będzie zabezpieczenia ceny zakupu.

3. Podawane terminy dostawy są w miarę możliwości zachowywane, jednak nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do dostaw częściowych zamówień klienta. W przypadku wystąpienia przeszkód w dostawie, które nie są naszą winą (zakłócenia pracy w zakładzie, wojna, blokada importu, siła wyższa, spory pracownicze), jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub częściowo lub przesunięcia odpowiednio terminu dostawy. W tej sytuacji klient nie ma prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

4. W przypadku jeśli odbiorca otrzyma uszkodzoną przesyłkę, należy od razu zareklamować to u dostawcy (kurier, spedycja itp.), odmawiając przyjęcia. Jeśli opakowanie będzie nienaruszone, natomiast zawartość uszkodzona lub liczba sztuk dostawy nie będzie zgodna z dokumentami wysyłki, należy poinformować o tym w ciągu 6 dni.

5. W przypadku wad należy zlecić nam kontrolę towaru. Jeśli naprawa lub dostawa zastępcza nie powiedzie się, kupujący ma prawo – według własnego wyboru, do odstąpienia od umowy lub żądania odpowiedniego obniżenia ceny zakupu.

6. Firma GeSe-GmbH nie odpowiada za szkody, które nie dotyczą samego przedmiotu dostawy. Nie dotyczy to ustawowych roszczeń z tytułu odpowiedzialności (jak odpowiedzialność cywilna za produkt) ani odpowiedzialności za działanie umyślne lub rażące zaniedbanie. Ponadto nasza odpowiedzialność za naruszenie wszelkiego rodzaju obowiązków wynikających z umowy oraz za szkody powstałe wskutek naruszenia obowiązków podczas negocjacji umowy jest ograniczona do przypadków działania umyślnego lub rażącego zaniedbania.

7. Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem wybranej przez nas firmy spedycyjnej. W przypadku zleceń o wartości poniżej 75,00 euro bez VAT zostanie naliczona do zlecenia opłata ryczałtowa za wysyłkę, przy kolejnych dostawach koszty nie będą naliczane.

8. Płatności są regulowane według warunków płatności przedstawionych na naszych fakturach. W przypadku przekroczenia terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z § 288 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (niem. BGB) wraz z poniesionymi przez nas kosztami. Zastrzeżone pozostaje prawo do dochodzenia większego odszkodowania za zwłokę. Potrącenia z naszych wierzytelności są dozwolone tylko w przypadku wierzytelności uznanych przez nas lub prawnie wiążących.

9. Kalkulacje w przypadku napraw są rozliczane ryczałtowo, jeśli naprawa nie zostanie zlecona. Ryczałt zależy od poniesionych nakładów. W przypadku braku reakcji na przypomnienie o kalkulacji firma GeSe-GmbH pobiera opłatę za przechowywanie za dzień i urządzenie w wysokości 1,50 euro plus VAT. Za dostawę zwrotną nienaprawionego urządzenia firma GeSe-GmbH pobiera obok ryczałtu tytułem kosztu przesyłki dodatkowo opłatę ryczałtową tytułem powstałych nakładów.

10. Za zmianę płatnej usługi w gwarancję producenta w związku dostarczeniem niezbędnych dowodów firma GeSe-GmbH pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 15,00 euro plus VAT.

11. Firma GeSe-GmbH zastrzega sobie wobec klienta prawo własności do dostarczonego towaru do momentu zapłaty całej należności za ten towar. Klient przekazuje niniejszym firmie GeSe-GmbH wszystkie przysługujące mu roszczenia z tytułu zbycia towaru.

12. Do wszystkich udzielonych nam zleceń obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie.

13. Informacja na temat konsumenckiego biura mediacyjnego wg § 36 niemieckiej Ustawy o alternatywnym załatwianiu sporów w sprawach konsumenckich (niem. VSBG)

Firma GeSe GmbH nie jest gotowa do udziału w sporach konsumenckich przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

14. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn.

Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, otrzyma w posiadanie towary.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy poinformować nas o decyzji o odstąpieniu od umowy, wysyłając jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) na następujące dane:

GeSe-GmbH,
reprezentowana przez: Dyrektor zarządzający Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel.: 034445 22444,
Faks: 034445 22666,
E-mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de

 Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak wymagany obligatoryjnie.

W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od tej umowy jesteśmy zobowiązani do zwrócenia Państwu niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni wszystkich płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z tego, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas, najkorzystniejsza dostawa standardowa). Termin zwrotu płatności jest liczony od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od umowy. Do tego zwrotu wykorzystujemy ten sam środek płatniczy, jaki zastosowali Państwo przy transakcji pierwotnej, chyba że zostało z Państwem wyraźnie ustalone inaczej; w żadnym razie nie są naliczane Państwu opłaty za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu środków do momentu, aż otrzymamy z powrotem towary lub przedstawią Państwo dowód, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Państwa obowiązkiem jest odesłanie lub przekazanie nam towarów. Musi to nastąpić niezwłocznie i w każdym przypadku w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślą nam Państwo towary przed upływem 14 dni. Ponosisz koszty zwrotu towaru. Państwa obowiązkiem jest pokrycie jedynie ewentualnej utraty wartości towarów, jeśli przyczyną tej utraty wartości jest Państwa postępowanie, które nie jest niezbędne do sprawdzenie charakterystyki, właściwości i sposobu działania towaru.

Wzór formularza odstąpienia

Do firmy GeSe-GmbH,
reprezentowanej przez: Dyrektor zarządzający Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel.: 034445 22444,
Faks: 034445 22666,
E-mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de


Niniejszym odstępuję(-emy) (*) od zawartej umowy o zakup następujących towarów (*)

Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)
Nazwa konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku informacji w formie papierowej)
Data

(*) niepotrzebne skreślić