Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GeSe-GMBH PRE PODNIKATEĽOV – Platné od 09.10.2020

1. Dolu uvedené podmienky platia pre všetkých dodávateľov firmy GeSe-GmbH Platnosť. Všeobecné obchodné podmienky našich zákazníkov sú súčasťou zmluvy len s naším písomným súhlasom. Dodatočné zmeny objednávky, dodatočné dohody alebo akékoľvek záruky sú bez nášho písomného potvrdenia neplatné. Výkony opráv a služby sú poskytované a uspokojované na základe našich vlastných podmienok predaja, doručenia a platby.

2. Ponuky na internete sú nezáväznou výzvou na nákup tovaru. Po zadaní svojich údajov a kliknutí na tlačidlo objednávky „nákup s povinnosťou zaplatiť“ dáte záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Môžete tiež odoslať záväznú objednávku telefonicky alebo faxom. Okamžité potvrdenie vašej objednávky e-mailom alebo faxom nie je považované za prijatie nákupnej ponuky. Sme oprávnení Vašu ponuku prijať do 20 dní od doručenia ponuky. Po neúspešnom uplynutí uvedenej lehoty sa vaša ponuka považuje za zamietnutú, t.j. už nie ste viazaní vašou ponukou. V prípade telefónnej objednávky sa kúpna zmluva uzatvorí len vtedy, ak okamžite prijmeme vašu ponuku. V prípade objednávok odosielaných výmenou údajov sa ceny, ktoré zadal zákazník, považujú za neodoslané. Ak sa po uzatvorení kúpnej zmluvy dozvedíme skutočnosti, ktoré vyvolávajú pochybnosti o bonite zákazníka, ak finančné okolnosti zákazníka spôsobia materiálne zhoršenie ohrozujúce úhradu našej dodávky, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kúpna cena nebude uhradená zálohovou platbou alebo ak nebude poskytnutá zábezpeka za kúpnu cenu.

3. Oznamované dodacie termíny budú podľa možnosti dodržané, ale nie sú záväzné. Vyhradzujeme právo na čiastkové dodávky podľa objednávok zákazníkov. V prípade výskytu prekážok pre uskutočnenie dodávky, za ktoré nie sme zodpovední (prevádzkové poruchy, vojna, zákaz dovozu, zásahy vyššej moci, pracovné spory), sme oprávnení odstúpiť od zmluvy celkom alebo čiastočne alebo primerane odložiť termín dodávky bez vzniku nároku na odškodné.

4. Ak zásielka príde prijímateľovi poškodená, musí to ihneď zaznamenať u dopravcu (zásielková služba, sprostredkovateľská agentúra atď.) v prepravnom dokumente. Neskoršie reklamácie nebudú uznané. Ak je obal bezchybný a obsah je poškodený alebo ak sa počet kusov v dodávke nezhoduje s prepravnými dokladmi, musí dopravca do 6 dní vypracovať protokol. Tento protokol spolu s vyhlásením o postúpení a nákladným listom v písomnej forme musí nám byť zaslané okamžite zaslaný, aby sme mohli zaznamenať a spracovať škodu.

5. Bez nárokov na záruku a náhradu škody vykonáme opravu alebo výmenu tovaru podľa nášho uváženia. Ak nie je odstránenie nedostatkov alebo výmena úspešné, je kupujúci oprávnený podľa svojho výberu odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zodpovedajúce zníženie kúpnej ceny. Ďalšie nároky kupujúceho z akýchkoľvek právnych dôvodov sú vylúčené, pokiaľ nie je uvedené inak. Spoločnosť GeSe-GmbH nie je zodpovedná najmä za škody, ktoré sa vyskytli nie na samotnej zásielke, za ušlý zisk alebo za škody na inom majetku kupujúceho. Príslušné právne nároky v súvislosti so zárukou (zodpovednosť za chyby výrobku) a zodpovednosť za úmyselnú alebo hrubú nedbanlivosť nie sú dotknuté. Inak je naša zodpovednosť za porušenie zmluvných záväzkov každého druhu a za škody vyplývajúce z porušenia záväzkov pri plnení zmluvy obmedzená na prípady úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti.

6. Expedíciu tovaru uskutoční zmluvný dopravca podľa nášho výberu. Pri objednávkach s hodnotou objednávky nižšou ako 75,00 € bez DPH sa bude za zásielku účtovať paušálna suma, pričom za následné dodávky nebudú účtované žiadne zdieľané náklady.

7. Platby očakávame podľa platobných podmienok uvedených na našich faktúrach. Ak dôjde k prekročeniu lehoty na zaplatenie, musia byť zaplatené úroky z omeškania podľa § 288 ods. 2 BGB plus náklady, ktoré nám vznikli. Vyhradzujeme si právo na uplatnenie vyššieho odškodného. Zápočet našich nárokov je povolený len vo vzťahu k tým nárokom, ktoré sme uznali alebo ktoré sú právne záväzné.

8. Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy pre podnikateľov neexistuje. Zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy nie je udelené. Podľa uváženia spoločnosti GeSe GmbH a v záujme zákazníka bude vám v jednotlivých prípadoch prijatia vráteného tovaru poskytnuté číslo vrátenia tovaru. Pri odoslaní vráteného tovaru hradí náklady na prepravu odosielateľ. Vrátenie sa musí uskutočniť do 30 dní od odsúhlasenia. Zrážky sa robia za chýbajúce alebo poškodené obaly a náhradné diely. Ako príspevok k dodatočným administratívnym nákladom sa považuje zrážka vo výške 20% hodnoty tovaru, ale najmenej 10 EUR plus DPH.

9. Odhady nákladov na opravy sa budú účtovať paušálne, ak nebude poskytnutá objednávka na opravu. Paušálna suma závisí od vzniknutých výdavkov. V prípade žiadnej reakcie na výzvu k odhadu nákladov, účtue spoločnosť GeSe GmbH poplatok za uskladnenie za deň a zariadenie vo výške 1,50 € plus DPH. Pre vrátenie neopraveného zariadenia účtuje spoločnosť GeSe GmbH okrem poštovného aj administratívny poplatok.

10. Za prevod spoplatňovanej služby do záruky výrobcu odovzdaním potrebných dokladov účtuje spoločnosť GeSe-GmbH poplatok za spracovanie vo výške 15,00 EUR plus DPH.

11. Spoločnosť GeSe GmbH si vyhradzuje právo vlastníctva na dodaný tovar až do zaplatenia celej pohľadávky voči zákazníkovi a vyrovnania zostatku, ktorý z toho vyplýva, na ťarchu zákazníka z bežného účtu. Zákazník týmto sa vzdáva všetkých pohľadávok voči svojim zákazníkom vrátane všetkých vedľajších nárokov voči spoločnosti GeSe GmbH z akéhokoľvek predaja tovaru. Pokiaľ zákazník plní svoje záväzky voči spoločnosti GeSe-GmbH, zákazník je oprávnený uplatniť nároky sám. Ak je v omeškaní s platbou, ukončí na žiadosť spoločnosti GeSe-GmbH proces zberu, informuje zákazníka o postúpení nároku spoločnosti GeSe-GmbH a spoločnosť GeSe-GmbH o pohľadávke zákazníka podľa mena zákazníka, predaných tovaroch, platobných podmienkach a výške nesplatených pohľadávok. V prípade nesplnenia zákazníkom svojich záväzkov má spoločnosť GeSe-GmbH nárok, informovať zákazníka o postúpení pohľadávky. Ak realizovateľná hodnota spoločnosti GeSe-GmbH prevyšuje hodnotu zábezpiek, ktoré majú byť zabezpečené o viac ako 20%, spoločnosť GeSe-GmbH na žiadosť zákazníka podľa vlastnej vošby uvoľní zábezpeku v rozsahu, v akom prevyšuje zábezpeka zabezpečené pohľadávky o viac ako 20%. Kupujúci nemá nárok na iné dispozície týkajúce sa vyhradeného tovaru. V prípade zadržania alebo zabavenia vyhradeného tovaru musí kupujúci upozorniť na majetok spoločnosti GeSe-GmbH. Musí okamžite informovať spoločnosť GeSe-GmbH o takýchto opatreniach a na vlastné náklady poskytnúť spoločnosti GeSe-GmbH dokumenty potrebné na zásah a dať vysvetlenia. Kupujúci je povinný primerane poistiť vyhradené tovary proti všetkým obvyklým rizikám, najmä proti požiaru, vlámaniu a ohrozeniu vodou, musí zaobchádzať s nimi opatrne a správne ich skladovať. Ak kupujúci nesplní svoje platobné záväzky voči spoločnosti GeSe GmbH včas alebo ak zisti spoločnosť GeSe GmbH akékoľvek okolnosti, ktoré odôvodňujú pochybnosti o platobnej schopnosti alebo ochote platiť, je spoločnosť GeSe GmbH oprávnená stiahnuť vyhradené tovary až do okamihu úhrady kúpnej ceny. Ak je kupujúci zapísaný v obchodnom registri ako obchodník alebo ak zmluva nepodlieha ustanoveniam zákona o splátkach z iných dôvodov, vrátenie vyhradeného tovaru sa nebude považovať za odstúpenie od zmluvy.

12. Výkony kompletných služieb a ich rozsah sa riadi najnovšou verziou našej zmluvy o poskytovaní kompletných služieb. V prípade objednávky na poskytovanie kompletných služieb dostane kupujúci zmluvu o poskytnutí služby vrátane registračných údajov o zakúpených strojoch. Samostatné potvrdenie zmluvy kupujúcim nie je potrebné. Prenájom strojov závisí od financovania a teda od vlastníctva.

13. Právo na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov v zmysle § 13 BGB
Ak je kupujúci spotrebiteľom, má nárok na štrnásťdňové právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľom je akákoľvek fyzická osoba, ktorá uskutočňuje právnu transakciu na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkovo činné.

14. Pre všetky objednávky, ktoré nám boli zadané, platí výlučne nemecké právo, miesto plnenia a miesto súdnej príslušnosti pre všetky práva a povinnosti vyplývajúce z dodávateľskej zmluvy je, pokiaľ je to možné, Weißenfels.

% MCEPASTEBIN%

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GeSe-GMBH PRE SPOTRREBITEĽOV – Platné od 09.10.2020

1. Dolu uvedené podmienky platia pre všetkých dodávateľov firmy GeSe-GmbH Platnosť. Dodatočné zmeny objednávky, dodatočné dohody alebo akékoľvek záruky sú bez nášho písomného potvrdenia neplatné. Výkony opráv a služby sú poskytované a uspokojované na základe našich vlastných podmienok predaja, doručenia a platby.

2. Ponuky na internete sú nezáväznou výzvou na nákup tovaru. Po zadaní svojich údajov a kliknutí na tlačidlo objednávky „Nákup s povinnosťou zaplatiť“ dáte záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Môžete tiež odoslať záväznú objednávku telefonicky alebo faxom. Okamžité potvrdenie vašej objednávky e-mailom alebo faxom nie je považované za prijatie nákupnej ponuky. Sme oprávnení Vašu ponuku prijať do 20 dní od doručenia ponuky. Po neúspešnom uplynutí uvedenej lehoty sa vaša ponuka považuje za zamietnutú, t.j. už nie ste viazaní vašou ponukou. V prípade telefónnej objednávky sa kúpna zmluva uzatvorí len vtedy, ak okamžite prijmeme vašu ponuku. V prípade objednávok odosielaných výmenou údajov sa ceny, ktoré zadal zákazník, považujú za neodoslané. Ak sa po uzatvorení kúpnej zmluvy dozvedíme skutočnosti, ktoré vyvolávajú pochybnosti o bonite zákazníka, ak finančné okolnosti zákazníka spôsobia materiálne zhoršenie ohrozujúce úhradu našej dodávky, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kúpna cena nebude uhradená zálohovou platbou alebo ak nebude poskytnutá zábezpeka za kúpnu cenu.

3. Oznamované dodacie termíny budú podľa možnosti dodržané, ale nie sú záväzné. Vyhradzujeme právo na čiastkové dodávky podľa objednávok zákazníkov. V prípade výskytu prekážok pre uskutočnenie dodávky, za ktoré nie sme zodpovední (prevádzkové poruchy, vojna, zákaz dovozu, zásahy vyššej moci, pracovné spory), sme oprávnení odstúpiť od zmluvy celkom alebo čiastočne alebo primerane odložiť termín dodávky bez vzniku nároku na odškodné.

4. Ak zásielka príde prijímateľovi poškodená, treba ju hneď reklamovať u dopravcu (zásielková služba, sprostredkovateľská agentúra atď.). Ak je obal bezchybný a obsah je poškodený alebo ak sa počet kusov v dodávke nezhoduje s prepravnými dokladmi, treba túto skutočnosť oznámiť do 6 dní.

5. V prípade vád musí byť tovar nám ponechaný na skúšku. Ak nie je odstránenie nedostatkov alebo výmena úspešné, je kupujúci oprávnený podľa svojho výberu odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zodpovedajúce zníženie kúpnej ceny.

6. Spoločnosť GeSe GmbH nie je zodpovedná za škody, ktoré sa nevyskytli na samotnom predmete dodávky. Príslušné právne nároky v súvislosti so zárukou (ako napr. zodpovednosť za chyby výrobku) a zodpovednosť za úmyselnú alebo hrubú nedbanlivosť nie sú dotknuté. Inak je naša zodpovednosť za porušenie zmluvných záväzkov každého druhu a za škody vyplývajúce z porušenia záväzkov pri plnení zmluvy obmedzená na prípady úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti.

7. Expedíciu tovaru uskutoční zmluvný dopravca podľa nášho výberu. Pri objednávkach s hodnotou objednávky nižšou ako 75,00 € bez DPH sa bude za zásielku účtovať paušálna suma, pričom za následné dodávky nebudú účtované žiadne zdieľané náklady.

8. Platby očakávame podľa platobných podmienok uvedených na našich faktúrach. Ak dôjde k prekročeniu lehoty na zaplatenie, musia byť zaplatené úroky z omeškania podľa § 288 ods. 1 BGB plus náklady, ktoré nám vznikli. Vyhradzujeme si právo na uplatnenie vyššieho odškodného. Zápočet našich nárokov je povolený len vo vzťahu k tým nárokom, ktoré sme uznali alebo ktoré sú právne záväzné.

9. Odhady nákladov na opravy sa budú účtovať paušálne, ak nebude poskytnutá objednávka na opravu. Paušálna suma závisí od vzniknutých výdavkov. V prípade žiadnej reakcie na výzvu k odhadu nákladov, účtue spoločnosť GeSe GmbH poplatok za uskladnenie za deň a zariadenie vo výške 1,50 € plus DPH. Pre vrátenie neopraveného zariadenia účtuje spoločnosť GeSe GmbH okrem poštovného aj administratívny poplatok.

10. Za prevod spoplatňovanej služby do záruky výrobcu odovzdaním potrebných dokladov účtuje spoločnosť GeSe-GmbH poplatok za spracovanie vo výške 15,00 EUR plus DPH.

11. Spoločnosť GeSe GmbH si vyhradzuje právo vlastníctva na dodaný tovar až do zaplatenia celej pohľadávky voči zákazníkovi. Zákazník týmto sa vzdáva všetkých pohľadávok voči spoločnosti GeSe GmbH z akéhokoľvek predaja tovaru.

12. Všetky objednávky, ktoré nám boli zadané, podliehajú výlučne nemeckému právu.

13. Informácie o urovnaní spotrebiteľov podľa § 36 VSBG

Spoločnosť GeSe-GmbH nie je pripravená zúčastniť sa konania na urovnanie sporov pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov.

14. Vysvetlenie o odstúpení

Právo na odstúpenie

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodov.

Lehota na odstúpenia od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, kedy vy alebo tretia strana, ktorú ste vymenovali a ktorá nie je dopravcom, prevzala tovar, resp. má tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás, spoločnosť

GeSe-GmbH,
zast. Obchodný riaditeľ Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel. 034445 22444,
Fax. 034445 22666,
E-mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

informovať prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listu zaslaného poštou, faxom alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete použiť priložený vzor formuláru na odstúpenie, použitie ktorého sa však nevyžaduje.

S cieľom zachovať lehotu na odstúpenie od zmluvy stačí, aby ste poslali oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Následky zrušenia

V prípade vášho odstúpenia od tejto zmluvy musíme vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás obdržali vrátane poplatkov za doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že ste zvolili inú metódu doručenia než najvýhodnejšia štandardná dodávka, ktorú sme vám ponúkli) bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy nás upozornil na svoje odstúpenie od tejto zmluvy. Pre toto vrátenie platieb použijeme rovnaké platobné prostriedky, ktoré ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ nebolo dohodnuté inak; v žiadnom prípade vám nebudeme účtovať poplatky za vrátenie platieb. Môžeme odmietnuť vrátenie platieb, kým nebudeme mať tovar späť, alebo dokiaľ neposkytnete dôkaz o vrátení tovaru, podľa toho, čo nastane skôr. Musíte nám tovar vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je splnená, ak pošlete tovar pred uplynutím lehoty 14 dní. Náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Musíte zaplatiť iba za možnú stratu hodnoty tovaru, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou, ktorá nie je potrebná na preskúmanie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru.

Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy

Spoločnosti GeSe-GmbH,
zast. Obchodný riaditeľ Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel. 034445 22444,
Fax. 034445 22666,
E-mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de,


Týmto odstupujem(-e) (*) od zmluvy na nákup nasledujúceho tovaru (*), ktorú som (sme) (*) uzatvoril(-i).

Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)
Názov spotrebiteľa (spotrebiteľov)
Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)
Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade písomného oznámenia)
Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknuť.