Bendrosios sutarčių sąlygos

Įmonės „GeSe-GMBH“ BENDROSIOS SUTARČIŲ SU VERSLININKAIS SĄLYGOS – galioja nuo 2020-10-09

1. Visos toliau pateikiamos sąlygos galioja visiems įmonės „GeSe-GmbH“ tiekiamiems gaminiams. Mūsų klientų bendrosios sąlygos į sutartį įtraukiamos tik gavus mūsų raštišką sutikimą. Vėlesni užsakymo pakeitimai, papildomi susitarimai arba galimos garantijos be mūsų raštiško patvirtinimo negalioja. Remonto ir techninės priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos laikantis atskirų pardavimo, tiekimo ir apmokėjimo sąlygų.

2. Internete pateikti pasiūlymai yra neprivalomas kvietimas pirkti prekes. Įvedę savo duomenis ir spustelėję užsakymo mygtuką „Įsigyti apmokant“, pateikiate privalomą vykdyti pasiūlymą sudaryti pirkimo sutartį. Taip pat galite pateikti privalomą vykdyti užsakymą telefonu arba faksu. Net jei apie gautą užsakymą nedelsiant patvirtinama el. paštu arba faksu, nereiškia, kad pirkimo pasiūlymas priimtas. Mes turime teisę priimti jūsų pasiūlymą per 20 dienų nuo pasiūlymo gavimo. Nesėkmingai pasibaigus minėtam laikotarpiui, jūsų pasiūlymas laikomas atmestu, t. y. jūs neprivalote laikytis pasiūlymo. Jei užsakymas pateikiamas telefonu, pirkimo sutartis sudaroma tik tuo atveju, jei mes nedelsdami priimame jūsų pasiūlymą. Jei užsakymai pateikiami keičiantis duomenimis, kliento nurodytos kainos nėra laikomos išsiųstomis. Jei po pirkimo sutarties sudarymo mes sužinome apie faktus, kurie kelia abejonių dėl kliento kreditingumo, jei kliento finansinė padėtis iš esmės pablogėja ir kelia pavojų mūsų tiekiamo gaminio apmokėjimui, mes turime teisę atsisakyti pirkimo sutarties, jei pirkimo kaina negali būti sumokėta arba nebus suteiktos garantijos, kad pirkimo kaina bus sumokėta.

3. Pagal galimybes laikomasi paskelbtų pristatymo datų, tačiau jos nėra privalomos. Mes pasiliekame teisę, kliento užsakymus pristatyti dalimis. Tuo atveju, jei pristatant atsirado kliūčių, dėl kurių mes nesame atsakingi (gedimai, karas, embargas, force majeure, streikai), mes turime teisę visiškai ar iš dalies atsisakyti sutarties arba atitinkamai atidėti pristatymo datą, kad klientas negalėtų reikalauti atlyginti žalą.

4. Jei gavėjas gauna pažeistą siuntą, apie tai nedelsiant turi būti pažymėta vežėjo (siuntų tarnybos, ekspeditoriaus ir kt.) siuntos dokumentuose. Vėliau skundai negalimi. Jei pakuotė yra nepriekaištinga, o turinys pažeistas arba jei siuntoje esantis vienetų skaičius nesutampa su gabenimo dokumentuose nurodytaisiais, vežėjas per 6 dienas turi parengti ataskaitą. Ataskaita turi būti nedelsiant mums išsiųsta raštu, kartu su siuntos atsisakymo deklaracija ir važtaraščiu, kad galėtume užregistruoti ir pašalinti atsiradusią žalą.

5. Prekes remontuojame arba keičiame savo nuožiūra, išskyrus visas kitas garantijas ir kompensacijas. Jei suremontuoti ar pakeisti nepavyksta, pirkėjas turi teisę savo nuožiūra atsisakyti sutarties arba reikalauti atitinkamai sumažinti pirkimo kainą. Kiti pirkėjo pateikiami reikalavimai, nesvarbu, dėl kokių teisinių priežasčių, nepriimami, jei toliau nenurodyta kitaip. Visų pirma įmonė „GeSe-GmbH“ neatsako už pažeidimus, kurie atsirado ne ant tiekiamo gaminio, už prarastą pelną ar kitą pirkėjo turtą. Tai netaikoma įstatymuose numatytai atsakomybei (atsakomybė už gaminį) ir atsakomybei už tyčinį ar didelį aplaidumą. Likusiais atvejais mūsų atsakomybė už visų rūšių sutartinių įsipareigojimų pažeidimus ir nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo derybose dėl sutarčių, apsiriboja tyčinio ar didelio aplaidumo atvejais.

6. Prekes siunčia mūsų pasirinktas sutarties partneris. Kiekvienam užsakymui, kurio užsakymo vertė yra mažesnė nei 75,00 EUR be PVM, taikomas vienkartinis mokestis siuntimo išlaidoms padengti, papildomai siunčiant neapmokestinama.

7. Mokėjimai turi būti atlikti pagal mokėjimo sąlygas, nurodytas mūsų sąskaitose. Pasibaigus mokėjimo terminui, pagal BGB (Vokietijos civilinio kodekso) 288 straipsnio 2 dalį papildomai turi būti sumokėti delspinigiai nuo mums atsiradusių išlaidų. Galima taikyti didesnę kompensaciją dėl vėlavimo. Įskaitymas pagal mūsų reikalavimus yra leidžiamas tik laikantis mūsų pripažintų arba teisiškai privalomų reikalavimų.

8. Teisė atsisakyti sutarties verslininkams įstatymuose nenumatyta. Sutartyje nėra suteiktos teisės atsisakyti sutarties. Kai „GeSe-GmbH“, siekdama sklandžiai išnagrinėti kiekvieną atvejį, priima prekes atgal, jums suteikiamas prekių grąžinimo numeris. Visais atvejais grąžinama turi būti nemokamai. Grąžinimas turi būti atliktas per 30 dienų nuo patvirtinimo. Atliekami atskaitymai už trūkstamą ar sugadintą pakuotę ir atsargines dalis. 20 % dydžio atskaitymas nuo prekės vertės laikomas susitarta suma prie papildomų administravimo išlaidų, bet ne mažiau kaip 10 eurų su PVM.

9. Jei nepateikiamas užsakymas dėl remonto, išankstinės remonto išlaidų sąmatos apskaičiuojamos taikant fiksuotą mokestį. Fiksuotas mokestis priklauso nuo patirtų išlaidų. Jei nesulaukiama reakcijos į įspėjimą dėl išlaidų sąmatos, įmonė „GeSe-GmbH“ taiko 1,50 EUR su PVM dydžio dienos saugojimo mokestį už kiekvieną prietaisą. Už netaisyto prietaiso grąžinimą „GeSe-GmbH“ be pašto išlaidų dar taiko administravimo mokestį.

10. Siekiant pakeisti mokestinę paslaugą į gamintojo garantiją pateikus reikiamus įrodymus, įmonė „GeSe-GmbH“ taiko 15 EUR su PVM dydžio atvejo nagrinėjimo mokestį.

11. Įmonė „GeSe-GmbH“ pasilieka nuosavybės teisę į pristatytas prekes, kol bus sumokėta visa iš kliento reikalaujama suma ir kol bus padengta klientui tenkanti kontokorentiniu susitarimu grindžiama likutinė suma. Šiuo atveju klientas perleidžia visas pretenzijas, susijusias su prekės pardavimu savo klientams, įskaitant visas papildomas pretenzijas, įmonei „GeSe-GmbH“. Kol klientas vykdo savo įsipareigojimus įmonei „GeSe-GmbH“, jis turi teisę pareikšti savo pretenzijas. Jei jis vėluoja mokėti, įmonei „GeSe-GmbH“ pareikalavus, jis turės pradėti grąžinimo procedūrą, nurodyti klientui, kad jis nesilaiko įmonės „GeSe-GmbH“ reikalavimo ir supažindinti įmonę „GeSe-GmbH“ su reikalavimu klientui, nurodydamas kliento vardą, parduotas prekes, mokėjimo sąlygas ir neįvykdytų reikalavimų sumą. Jei klientas vėluoja mokėti, įmonė „GeSe-GmbH“ turi teisę pati, jei žino, nurodyti klientui, kad nesilaikoma reikalavimų. Jei įmonės „GeSe-GmbH“ suteiktų garantijų realizavimo vertė daugiau nei 20 % viršija laiduojamų pretenzijų vertę, klientui prašant, įmonė „GeSe-GmbH“ pasirinktinai suteikia tokias garantijas, kurios daugiau nei 20 % viršija laiduojamas pretenzijas. Pirkėjas neturi teisės kitaip spręsti dėl rezervuotos prekės. Užstato už rezervuotą prekę ar konfiskavimo atveju pirkėjas privalo nurodyti apie įmonės „GeSe-GmbH“ nuosavybę. Apie tokias priemones jis privalo nedelsdamas pranešti įmonei „GeSe-GmbH“ ir savo sąskaita pateikti įmonei „GeSe-GmbH“ intervencijai reikalingus dokumentus bei pateikti paaiškinimus. Pirkėjas privalo tinkamai saugoti rezervuotą prekę nuo visų įprastų pavojų, ypač nuo gaisro, įsilaužimo ir vandens pavojaus, elgtis su ja atsargiai ir tinkamai laikyti. Jei pirkėjas laiku nevykdo savo mokėjimo įsipareigojimų įmonei „GeSe-GmbH“ arba jei įmonė „GeSe-GmbH“ atskleidžia aplinkybes, pagrindžiančias abejones dėl pirkėjo mokumo ar noro mokėti, įmonė „GeSe-GmbH“ turi teisę susigrąžinti rezervuotas prekes iki kol bus sumokėta pirkimo kaina. Jei pirkėjas yra įregistruotas komerciniame registre kaip prekybininkas arba jei dėl kitų priežasčių sutarčiai netaikomos Mokėjimų įstatymo (vok. „Abzahlungsgesetz“) nuostatos, rezervuotų prekių grąžinimas nelaikomas sutarties atsisakymu.

12. Visas paslaugas ir jų taikymo sritis reglamentuoja naujausia mūsų pilno paslaugų paketo sutarties versija. Užsakęs visą paslaugų paketą pirkėjas gauna paslaugų teikimo sutartį, įskaitant įsigytų mašinų registracijos duomenis. Pirkėjui atskirai patvirtinti sutarties nebūtina. Mašinos perduodamos priklausomai nuo finansavimo ir su tuo susijusios nuosavybės teisės.

13. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties pagal BGB (Vokietijos civilinio kodekso) 13 straipsnį. Jei pirkėjas yra vartotojas, pagal įstatymą jis turi teisę per keturiolika dienų atsisakyti sutarties. Vartotojas yra bet kuris fizinis asmuo, kuris sudaro teisinį sandorį siekdamas tikslų, kurie iš esmės negali būti priskiriami jų komercinei ar savarankiškai profesinei veiklai.

14. Visiems mums pateiktiems užsakymams galioja tik Vokietijos įstatymai, užsakymo vykdymo ir jurisdikcijos vieta visoms teisėms ir pareigoms, numatytoms pristatymo sutartyje, vykdyti, kiek tai leidžiama, yra Vaisenfelsas (vok. Weißenfels).

% MCEPASTEBIN%

Įmonės „GeSe-GMBH“ BENDROSIOS SUTARČIŲ SU VARTOTOJAIS SĄLYGOS – galioja nuo 2020-10-09

1. Visos toliau pateikiamos sąlygos galioja visiems įmonės „GeSe-GmbH“ tiekiamiems gaminiams. Vėlesni užsakymo pakeitimai, papildomi susitarimai arba galimos garantijos be mūsų raštiško patvirtinimo negalioja. Remonto ir techninės priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos laikantis atskirų pardavimo, tiekimo ir apmokėjimo sąlygų.

2. Internete pateikti pasiūlymai yra neprivalomas kvietimas pirkti prekes. Įvedę savo duomenis ir spustelėję užsakymo mygtuką „Įsigyti apmokant“, pateikiate privalomą vykdyti pasiūlymą sudaryti pirkimo sutartį. Taip pat galite pateikti privalomą vykdyti užsakymą telefonu arba faksu. Net jei apie gautą užsakymą nedelsiant patvirtinama el. paštu arba faksu, nereiškia, kad pirkimo pasiūlymas priimtas. Mes turime teisę priimti jūsų pasiūlymą per 20 dienų nuo pasiūlymo gavimo. Nesėkmingai pasibaigus minėtam laikotarpiui, jūsų pasiūlymas laikomas atmestu, t. y. jūs neprivalote laikytis pasiūlymo. Jei užsakymas pateikiamas telefonu, pirkimo sutartis sudaroma tik tuo atveju, jei mes nedelsdami priimame jūsų pasiūlymą. Jei užsakymai pateikiami keičiantis duomenimis, kliento nurodytos kainos nėra laikomos išsiųstomis. Jei po pirkimo sutarties sudarymo mes sužinome apie faktus, kurie kelia abejonių dėl kliento kreditingumo, jei kliento finansinė padėtis iš esmės pablogėja ir kelia pavojų mūsų tiekiamo gaminio apmokėjimui, mes turime teisę atsisakyti pirkimo sutarties, jei pirkimo kaina negali būti sumokėta arba nebus suteiktos garantijos, kad pirkimo kaina bus sumokėta.

3. Pagal galimybes laikomasi paskelbtų pristatymo datų, tačiau jos nėra privalomos. Mes pasiliekame teisę, kliento užsakymus pristatyti dalimis. Tuo atveju, jei pristatant atsirado kliūčių, dėl kurių mes nesame atsakingi (gedimai, karas, embargas, force majeure, streikai), mes turime teisę visiškai ar iš dalies atsisakyti sutarties arba atitinkamai atidėti pristatymo datą, kad klientas negalėtų reikalauti atlyginti žalą.

4. Jei gavėjas gauna pažeistą siuntą, nedelsiant turi būti pateikta reklamacija vežėjui (siuntų tarnybai, ekspeditoriui ir kt.), kad atsisakoma priimti siuntą. Jei pakuotė yra nepriekaištinga, o turinys pažeistas arba jei siuntoje esantis vienetų skaičius nesutampa su gabenimo dokumentuose nurodytaisiais, apie tai reikia pranešti per 6 dienas.

5. Jei yra trūkumų, prekę turi būti pavesta patikrinti mums. Jei suremontuoti ar pakeisti nepavyksta, pirkėjas turi teisę savo nuožiūra atsisakyti sutarties arba reikalauti atitinkamai sumažinti pirkimo kainą.

6. Įmonė „GeSe-GmbH“ neatsako už pažeidimus, kurie atsirado ne ant tiekiamo gaminio. Tai netaikoma įstatymuose numatytai atsakomybei (pvz., atsakomybė už gaminį) ir atsakomybei už tyčinį ar didelį aplaidumą. Likusiais atvejais mūsų atsakomybė už visų rūšių sutartinių įsipareigojimų pažeidimus ir nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo derybose dėl sutarčių, apsiriboja tyčinio ar didelio aplaidumo atvejais.

7. Prekes siunčia mūsų pasirinktas sutarties partneris. Kiekvienam užsakymui, kurio užsakymo vertė yra mažesnė nei 75,00 EUR be PVM, taikomas vienkartinis mokestis siuntimo išlaidoms padengti, papildomai siunčiant neapmokestinama.

8. Mokėjimai turi būti atlikti pagal mokėjimo sąlygas, nurodytas mūsų sąskaitose. Pasibaigus mokėjimo terminui, pagal BGB (Vokietijos civilinio kodekso) 288 straipsnio 1 dalį papildomai turi būti sumokėti delspinigiai nuo mums atsiradusių išlaidų. Galima taikyti didesnę kompensaciją dėl vėlavimo. Įskaitymas pagal mūsų reikalavimus yra leidžiamas tik laikantis mūsų pripažintų arba teisiškai privalomų reikalavimų.

9. Jei nepateikiamas užsakymas dėl remonto, išankstinės remonto išlaidų sąmatos apskaičiuojamos taikant fiksuotą mokestį. Fiksuotas mokestis priklauso nuo patirtų išlaidų. Jei nesulaukiama reakcijos į įspėjimą dėl išlaidų sąmatos, įmonė „GeSe-GmbH“ taiko 1,50 EUR su PVM dydžio dienos saugojimo mokestį už kiekvieną prietaisą. Už netaisyto prietaiso grąžinimą „GeSe-GmbH“ be pašto išlaidų dar taiko administravimo mokestį.

10. Siekiant pakeisti mokestinę paslaugą į gamintojo garantiją pateikus reikiamus įrodymus, įmonė „GeSe-GmbH“ taiko 15 EUR su PVM dydžio atvejo nagrinėjimo mokestį.

11. Bendrovė „GeSe GmbH“ pasilieka nuosavybės teisę į pristatytas prekes, kol bus sumokėta visa iš kliento reikalaujama suma. Šiuo atveju klientas perleidžia visas pretenzijas, susijusias su prekės pardavimu, įmonei „GeSe-GmbH“.

12. Visiems mums pateiktiems užsakymams galioja tik Vokietijos įstatymai.

13. Informacija apie vartotojų arbitražo įstaigą pagal „VSBG“ (Vokietijos vartotojų ginčų sprendimo įstatymo) 36 straipsnį

Bendrovė „GeSe-GmbH“ nėra pasirengusi dalyvauti vartotojų arbitražo įstaigos ginčų sprendimo procedūroje.

14. Sutarties atsisakymo tvarka

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę per keturiolika dienų atsisakyti šios sutarties nenurodydami priežasčių.

Sutarties atsisakymo laikotarpis trunka keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų paskirta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, priėmėte prekes.

Kad galėtumėte pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, turite mus informuoti:

„GeSe GmbH“, atstovaujama direktoriaus Vykdomasis direktorius Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
tel. 034445 22444,
faks. 034445 22666,
el. paštas: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

pateikdami nedviprasmišką paaiškinimą (pvz., laišku, išsiųstu paštu, faksu arba elektroniniu paštu) apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties. Galite naudoti pridėtą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, tačiau tai nėra privaloma.

Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo laikotarpio, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties išsiųstumėte prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei jūs atsisakote šios sutarties, mes privalome jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo mokesčius (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą, nei mūsų siūlytos palankiausios standartinės pristatymo sąlygos) grąžinti nedelsiant ir vėliausiai per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai mums buvo pranešta apie šios sutarties atsisakymą. Grąžindami mokėjimus, mes naudojame tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote pradiniame sandoryje, nebent su jumis buvo susitarta kitaip. Jokiu būdu nebus imamas mokestis už šiuos grąžinamus mokėjimus. Mes galime atsisakyti grąžinti mokėjimus, kol gausime prekes, arba kol nepateiksite įrodymų, kad prekes išsiuntėte, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė. Turite nedelsiant arba bet kuriuo atveju per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums apie šios sutarties atsisakymą, išsiųsti arba perduoti prekes mums. Termino bus laikomasi, jei prekes išsiųsite prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Jūs padengiate prekių grąžinimo išlaidas. Turite sumokėti tik už galimą prekių vertės sumažėjimą, jei šis vertės sumažėjimas susijęs su nebūtinu bendravimu su jumis dėl prekių kokybės, savybių ir funkcionalumo patikrinimo.

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

Įmonei „GeSe-GmbH“, atstovaujamai direktoriaus Vykdomasis direktorius Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
tel. 034445 22444,
faks. 034445 22666,
el. paštas: Widerruf@GeSe-GmbH.de,


Aš / mes (*) atsisakau (-ome) sutarties, kurią sudariau (-ėme) (*) dėl šių prekių pirkimo (*)

Užsakyta (data) (*) / gauta (data) (*)
Vartotojo (-ų) pavardė (-ės)
Vartotojo (-ų) adresas (-ai)
Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik tuo atveju, jei pranešimas popieriuje)
Data

(*) Nereikalingus išbraukite.